Portrét Nadpis
Osobní profil
Aktuálně
Moje práce
Volební obvod
Kontakt
Říjen 2002Jsem tady doma!
Orlický týdeník, 22. října 2002

Blíži se první kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR.
V pátek a v sobotu 25. a 26. října se otevřou volební místnosti, co chcete vzkázat pane senátore voličům.

Předně, aby nezůstávali doma, ale aby využili svého volebního práva a přišli volit.
Čím si vysvětlujete tu skutečnost, že ve volebním obvodě č. 48 Rychnov n. Kn. kandiduje celkem sedm kandidátů.
Předně je to důkaz toho, že prestiž horní komory Parlamentu stoupá a logicky vzato se zvyšuje i zájem kandidovat do Senátu.
Svojí volební kampaní se představili vaši protikandidáti. Jak hodnotíte jejich a vaše vyhlídky.
K rozhodnutí občanů jsem položil na misku vah svoji konkrétní šestiletou práci. Neříkám pouze, co by mohlo být, nepředkládám pouhé teoretické vize ale konkrétní řešení, se kterými se seznámil značný počet občanů voličů v mé regionální kanceláři, kterých bylo za těch šest let bezmála čtrnáct set. A na ty spoléhám, že na svého senátora ve volbách nezapomenou. Kromě toho jsem byl prakticky po celé své volební období každý týden ve svém regionu tam, kde se něco dělo, proto jsem také mohl být a byl spoustě institucí i jednotlivců užitečný.
Diskutovaným tématem byl lobbing. Vy sám jste se několikrát vyjádřil, že jste lobbista a tuto činnost veřejně přiznáváte.
Ano a proč ne. Moje dávné heslo zní: „Samo se nic neudělá. “ A já hledám cesty, jak legálně pomáhat k úspěchu. Nic víc a nic míň.
Není vaše účast při různých slavnostních otevřeních toho či onoho jen jakousi pózou politika, který chce být viděn?
Je naprosto normální a obvyklé, že se nejrůznější slavnostní okamžiky odehrávají za účasti představitelů státní správy a samosprávy. Někteří pozvání přijmou, jiní ne. Já mám tu výhodu, že jsem v politice už dvanáct let a mnohým rozhodnutím pomáhám na svět v zájmu našeho regionu naprosto nezištně. Navíc jsou právě tato setkání zdrojem mých mnoha nových a zajímavých kontaktů a možností slyšení názorů od úplně obyčejných lidí. A to má pro mě nedozírnou cenu.
JD

Předseda Senátu v Rábech
Noviny Pernštejn, 21. října 2002

Ráby
Předseda Senátu PČR JUDr. Petr Pithart, hetman Pardubického kraje Ing. Roman Línek, jeho zástupce Ing. Michal Rabas, představitelé obecních a městských úřadů volebního obvodu č. 48 z okresů Ústí nad Orlicí, Pardubice a další hosté přijali pozvání senátora MVDr. Františka Bartoše na páteční slavnostní setkání při příležitosti otevření Vzdělávacího a informačního centra Sdružení obcí pod Kunětickou horou.
Tento mikroregion existuje od roku 1999 byl představen jeho předsedou a zároveň starostou Starého Hradiště Pavlem Vrátilem. Podle informací místostarostky Olgy Zelinkové čítá 15 obcí, v první dokončené etapě stavební společností Chrpa v. o. s. Pardubice za cca 4 miliony korun je k dispozici jídelna a učebna pro 42 lidí a 16 lůžek, jejich počet bude v druhé etapě rozšířen na 35. Realizátorem bude opět úspěšná firma Chrpa a dokončení je situováno na duben příštího roku.
(bja)


Vítání občánků
Noviny Pernštejn, 21. října 2002

Chvojenec
Za přítomnosti senátora MVDr. Františka Bartoše přivítali na místním Obecním úřadě v sobotu odpoledně pět nových občánků. Tou šestistou je Natálie Němcová (manželů Lenky a Pavla Němcových). Senátor MVDr. Bartoš spolu se starostkou obce Jaroslavou Píšovou dále do života přivítali Petru Plecháčkovou (rodiče Jitka a Richard), Terezu Dejlovou (Marcela a Petr), Terezii Kašparovou (Ilona a Ladislav) a Ondřeje Tomáška (Soňa a Jiří). K pěknému obřadu přispělo i vystoupení dětí z místní mateřské školy pod taktovkou ředitelky Miroslavy Filípkové. Poté se MVDr. Bartoš v obci, o níž se první zmínka datuje od roku 1406, setkal s důchodci.
(bja)

Občané ze 44 obcí pardubického okresu půjdou v pátek a sobotu volit
MVDr. František Bartoš je senátorem na svém místě
Noviny Pernštejn, 21. října 2002

Pardubice
Již tento pátek a sobotu 25. a 26. října proběhne na celém území České republiky první kolo doplňovacích voleb do Senátu PČR. Obvod 48 zahrnuje Rychnovsko, část okresu Ústí nad Orlicí a patří do něho i 44 měst a obcí pardubického okresu. Ze západu na východ od Starých Ždánic k Hornímu Jelení a ze severu na jih od Turova až po Bělečko. Po šestiletém úspěšném působení v horní komoře Parlamentu ČR kandiduje i na další období MVDr. František Bartoš.
Jaké byly Vaše začátky v politice?
„Dlouhá léta jsem působil jako veterinární lékař a až v roce 1990 vstoupil do politiky, hned jako starosta města Rychnov nad Kněžnou.“
Které zásady upřednostňuje Váš politický styl?
„Svým založením jsem demokrat. Vycházím z hodnotového základu křesťanství, na kterém stojí celá kulturní Evropa. Při své práci se snažím usilovat o růst obecného dobra ve spolupráci se všemi politiky dobré vůle, kteří usilují o totéž, bez ohledu na to, zda stojí vpravo, vlevo nebo ve středu politického spektra.“
V Senátu Parlamentu ČR jste byl zvolen do funkce předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Při své nedávné návštěvě v Rychnově i v pátek v Rábech ocenil předseda Senátu PČR Dr. Petr Pithart Vaši ucelenou koncepci rodinné politiky. Oč Vám vlastně v tomto směru jde?
„Jsem přesvědčený, že pouze návrat k hodnotám rodiny je šancí pro naši budoucnost. Rodina je antropologickou daností a nepřirozenějším prostředím, kde děti získávají návyky a dovednosti nutné pro zdravý rozvoj svých osobností. Současné některé problémy naší společnosti pramení z nestability rodin. Nízká úroveň sňatečnosti a porodnosti je nejen důsledkem nejisté ekonomické situace mladých rodin, ale také důsledkem vlny sobectví a nezdravého individualismu, která se šíří v části naší mladé demokratické společnosti. Usiluji tedy o zlepšení rodinného klima.“
Během svého volebního období, a to zdaleka nejen před nadcházejícími volbami, jste byl často ve městech a obcích, které patří do obvodu č. 48 v pardubickém okrese. Co podle Vás tyto oblasti potřebují?
„Podle mého soudu potřebují dobrou dopravní obslužnost území, tak, aby žádná obec netrpěla pro svoji specifickou geografickou polohu. Potom peníze a zase peníze. Jsem přesvědčen, že ostatní problémy zvládnou obce samy, nebo za spolupráce v mikroregionálních sdruženích Pod Kunětickou horou, Loučná nebo v rámci mikroregionu Holicko.“
A Váš závěrečný vzkaz voličům?
„Tak předně, nezůstávejte doma, využijte svého volebního práva a přijďte volit.“

Před pátečním slavnostním aktem v Rábech předseda Senátu Dr. Petr Pithart Novinám Pernštejn o MVDr. Františku Bartošovi mimo jiné řekl: „František v Praze vytvořil z odborníků i praktiků skvělou myšlenkovou dílnu, která se zabývá sociální politikou, hlavně problematikou rodiny. Je to člověk, který je jakýmsi dělníkem Senátu, ale v tom nejlepším slova smyslu. Je senátorem na svém místě se vším všudy.“

Za odpovědi poděkoval: Bohuslav Jasanský


„Bartoš má silný program a své sliby plní“
FRIDOLÍN ZAHRADNÍK, předseda občasného sdružení Emauzy Česká republika
Orlický týdeník, 18. října 2002


František Bartoš i ve vztahu k Emauzům, tedy k lidem žijícím spíš na okraji společnosti, v praxi dokázal, že jeho sociální program je velmi silný. Opravdu myslí na lidi, kteří jsou v nouzi. Před pěti lety se ujal emauzských finančních problémů v Rychnově, protože nám byla zkrácena dotace na provoz , a pomohl je řešit. V současné době vytváří koncepci plošného financování mezd našich klientů na veřejně prospěšné práce pro Emauzy v celé České republice. Je mužem na svém místě a své sliby plní.

Se základním kamenem čekali

Orlický týdeník, 18. října 2002

Rokytnice - V pondělí 14. 10. 2002 od 11. hodin proběhlo v areálu Základní školy v Rokytnici v Orl. h. slavnostní symbolické položení základního kamene investiční akce "rekonstrukce a dostavba Základní školy v Rokytnici v Orl. h."
Stavba byla zahájena již v srpnu, ale po dohodě s dodavatelem prací byl termín slavnosti stanoven až na dobu školní docházky, aby se mohly zúčastnit i děti. Oficiálně byli pozváni významní hosté, kteří se nějakým způsobem zasloužili o schválení individuální dotace na krytí investic a na přípravě tohoto díla. Nepřijeli sice všichni, ale přesto se Rokytnici dostalo velké pozornosti od veřejných činitelů.
Zúčastnili se zastupitelé města, které mají velký podíl na realizaci stavby hlavně v tom, že dokázali kladně posoudit nezbytnost rekonstrukce a dostavby naší základní školy a tento projekt jednomyslně schválili.
V uvítacím proslovu starosta Antonín Štefek poděkoval lidem, kteří se o tuto stavbu v hodnotě 140 mil. korun zasloužili a informoval, co zahájení stavby vlastně předcházelo a jak bude stavba pokračovat nadále. Generální dodavatel stavby se zavázal dokončit přístavbu a rekonstrukci učebnové části do 30. 9. 2003 a sportovní část včetně víceúčelové haly do 30. 8. 2004. Jsem přesvědčen, že dílo bude ve smluvním termínu zdárně dokončeno a rokytnická škola se tak stane jednou z nejmodernějších na okrese, což zvýší i celkovou prestiž města. Odborné učebny i sportovní areál bude moci samozřejmě využívat i široká veřejnost," řekl Antonín Štefek.
Po slovech starosty se u mikrofonu postupně vystřídali Ing. Hana Orgoníková a Mgr. Zdeňka Horníková - poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, senátor MVDr. František Bartoš, přednosta Okresního úřadu Petr Narwa a ředitel rokytnické ZŠ Mgr. Zdeněk Dušek. V závěrečném proslovu zástupce generálního ředitele koncernu VCES Olomouc, s. r.o., Ing. Martina Baška, generálního dodavatele stavby, byl vysloven příslib, že stavba bude provedena a dokončena tak, jak se společnost smluvně zavázala.
Slavnostního poklepu na základní kámen a přípitku na zdar celého díla se zúčastnili další významní hosté, učitelé, rokytnická veřejnost, přihlížely samozřejmě i děti.
-rok-

Nejvíce kandidátů na senátora má Rychnovsko, nejméně Trutnovsko
MF Dnes, 15. října 2002

Hradec Králové
Ve třech volebních obvodech v kraji se za necelých čtrnáct dní uskuteční volby do Senátu a už je jasné, kdo se o zvolení uchází. Vedle dvou nezávislých a jedné kandidátky za Sdružení nezávislých jsou to lidé nominovaní zejména parlamentními stranami. Pokud žádný z kandidátů nebude zvolen v prvním kole, lidé se o týden později vydají k senátním volbám znovu. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne současně s komunálními volbami.
V nejlidnatějším volebním okrsku, Královéhradeckém, se o senátorské křeslo střetne šest kandidátů. Post obhajuje nezávislý Karel Barták. Proti němu stojí bývalý hradecký primátor Martin Dvořák z Volby pro město, ODS nominovala učitelku a členku hradeckého zastupitelstva Martu Pohnerovou, sociální demokraté místostarostu Třebechovic Jaroslava Bartoše, komunisté místopředsedu své krajské organizace Milana Špáse. Jako nezávislý kandidát Strany venkova - Spojené občanské síly se bude o hlasy voličů ucházet známý odpůrce letního času Stanislav Pecka. „Jsem Východočech. Kdyby byly volby v Chrudimi, kandidoval bych tam, ale i na Hradecku mám spoustu příznivců, odpůrců letního času, a nemůže je zklamat,“ říká pekař ze Sobětuch na Chrudimsku.
Sedm kandidátů soupeří na Rychnovsku. Senátorskou funkci obhajuje lidovec František Bartoš. Konkuruje mu místostarostka Rychnova nad Kněžnou Miroslava Němcová (ODS), předseda Svazu bytových družstev Ivan Přikryl na kandidátce ČSSD, učitel Jan Langr, kterého si jako nestraníka vybrala KSČM, někdejší diplomat Petr Vančura z Volby pro město a dva nezávislí - starostka Deštného Václava Domšová a bývalý ředitel Orlické galerie v Rychnově Konstantin Korovin.
„V Senátu by měly zaznít názory malých obcí, ale malá města nás vždycky překřičí. Život na vesnici je však jiný než ve městech,“ tvrdí Domšová vystupující za Sdružení nezávislých.
Jediný senátor, který v kraji svůj post neobhajuje, je Vlastimil Šubrt z ODS na Trutnovsku. Na kandidátce této strany ho nahradil trutnovský starosta Ivan Adamec. Soupeři mu jsou starosta Pece pod Sněžkou Tomáš Paducha (US-DEU), lékař a krajský zastupitel za ČSSD Pavel Trpák a kandidát komunistů Petr Jandera ze Souvratě-Mostku. „Pro náš region jsou senátní volby závažné. Po letošních volbách do Poslanecké sněmovny nemáme parlamentní zastoupení a to považuji za chybu už proto, že Krkonoše jsou dominantou kraje a významně se podílejí na jeho cestovním ruchu,“ soudí Paducha.
První kolo senátních voleb se koná 25. a 26. října. Protože následuje státní svátek, někteří kandidáti se obávají, že prodloužený víkend poznamená volební účast. „Dá se předpokládat masivní odliv lidí na chalupy či na výlety. Ten, kdo termín voleb stanovil, se asi nepodíval do kalendáře,“ říká Paducha. „Lidé k volbám nepůjdou a rozhodnou jen straníci, kteří volí své strany,“ míní Domšová a poukazuje na výsledek voleb do sněmovny: „Lidé volby sabotovali a dopadlo to, jak to dopadlo. Můžu jim jen říct, dobře jim tak. Ale nepředbíhejme!“

Jan Hrudka

Řekli o senátorovi
Orlický týdeník, 15. října 2002


Ing. Vladimír Derner, zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje
Pan senátor je jedním z mála politiků, kteří dělají to, za co jsou placeni. A dělá to velmi dobře. Je aktivní v tvorbě sociální politiky spojené s ochranou rodiny a je cenným partnerem i pro krajský úřad. Jeho nasazení pro regionální politiku nemá mezi stávajícími poslanci a senátory obdoby. Je nenahraditelný pro volební obvod i pro kraj a o jeho politice se dá vždy hovořit jako o poctivé službě.
Mgr. Karel Hulec, ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení
Myslím si, že je to pracovitý člověk. Kdyby všechno fungovalo tak, jak si to on představuje, bylo by to přímo ideální. A navíc: je to člověk, s kterým se dá mluvit.
JUDr. Petr Pithart, předseda Senátu PČR
Je klíčovou postavou koalice. V sociální politice partnerem premiéra Špidly a proevropským politikem. Jeho role ještě vzroste.
MUDr. Jaroslava Richterová, lékařka
Znám spíš ženu pana senátora jako vynikající odbornici lékařku, která přechodně odložila své povolání a plně se věnuje rodině a vytváří manželovi vynikající zázemí. Ten se potom věnuje politice plně a dobře.
Josef Suchár, prezident Diecézní charity
Známe se a spolupracujeme na sociálním programu. Mohu za ním vždy zajít a když může, snaží se mi nějak pomoci. Jedná se především o problematiku sociální a otázky rodin. Je dobré, že to vůbec někdo z politiků chce dělat.
Ing. Pavel Feifer, podnikatel z Holic, předseda Hospodářské komory Hradec Králové
Je to jeden z mála politiků, který ve svém funkčním období navštěvoval region Holicka a hovořil s námi: zajímal se o otázky, které mu přísluší, projednával s námi věci, které nás zajímaly jako výrobce. Byl u nás během svého volebního období nejméně šestkrát.
MUDr. Drahomíra Peřinová, ředitelka Dětského centra Veská u Sezemic
Navštěvuje nás přibližně dvakrát za rok. Je to jediný politik, o kterém vím, že se stará o věci, o které se má starat, nejen že nás navštěvuje, ale i pomáhá. Živě se zajímá o financování rekonstrukce našeho kojeneckého ústavu. Konzultoval s námi zákony o rodině a sociálně právní ochraně dítěte.
Ing. Antonín Mikeš, CSc., ředitel SPŠE Dobruška
Vážím si ho pro jeho lidský cit, opravdový zájem o problémy regionu a pro jeho pracovitost.
Ing. Roman Línek, hejtman Pardubického kraje
Vnímám Františka Bartoše nejen v posledních šesti letech jako člověka, který byl v Praze i v regionu užitečný. Je pevnou osobností.
Ing. Radomír Morawiec, dříve sekretář Euroregionu Glacensis, nyní soukromý podnikatel v Českém Těšíně
Já už tady v regionu nepůsobím, ale vím, že František je pracovitý dříč, který když něco neví, tak to okamžitě nastuduje. Pomohl mi mnohokrát při řešení problémů mladého euroregionu, který sám založil, byl jeho předsedou a prosadil jeho sídlo do Rychnova nad Kněžnou. K tomu není co dodat.Vstup do Evropy většina kandidátů podpořila
Noviny Rychnovska, 12. října 2002

Rychnov n. Kn.
První veřejný kulatý stůl mezi kandidáty do Senátu PČR za volební okrsek č. 48 (Rychnovsko, Choceňsko a Holicko) se uskutečnil ve čtvrtek odpoledne na půdě Českého rozhlasu v Hradci Králové.
Všech sedm kandidátů zde živě diskutovalo na aktuální téma – přijetí zákona o referendu a vstupu do Evropské unie. Ten podpořil i Jan Langr (nestraník za KSČM), který ovšem zdůraznil nutnost důsledného zveřejnění všech kladů a hlavně záporů před referendem. Ivan Přikryl (nestraník za ČSSD) zase vyzdvihoval nutnost přijetí zákona o všeobecném referendu, což požadoval i Petr Vančura (Volba pro město) s tím rozdílem, že institut referenda by měl být prý použitelný i v případech téměř malicherných, jako je např. výstavba chodníků v obci.
Na obhajobu právě projednávaného senátorského návrhu zákona o referendu pro vstup do EU se postavil současný senátor František Bartoš (KDU). Miroslava Němcová (ODS) by ovšem raději podpořila vstup ČR do společenství, které by se podobalo dřívějšímu západoevropskému EHS.

(ign)

Ve Vamberku bude nejdelší most v okrese a dva kruhové objezdy
Orlický týdeník, 8. října 2002


Vamberk - Veselo bylo na starobylém mostě ve Vamberku. V pátek odpoledne při největší dopravní špičce tam zavedl senátor František Bartoš a vamberský starosta Jiří Mazúch ministra dopravy Milana Šimonovského. Jeden z tamních piedestalů má na sobě vytesáno S. Cyrill, ovšem jeho postava z mostu při tranzitních otřesech již spadla. To volné místo svádí k žertům ve chvíli, kdy se zahajuje stavba obchvatu, který dvěma mosty (321 a 68 metrů) překlene údolí Zdobnice i železniční trať u Pekla. U Milenky je potom naplánován první a u benzínové stanice druhý, podstatně větší kruhový objezd, z něhož by měla být potom zahájena stavba další etapy obchvatu Vamberka směrem na Ústí nad Orlicí.
Ministr Šimonovský, bývalý náměstek brněnského primátora, který jezdil do Orlických hor lyžovat, zná situaci ve Vamberku dobře. „Zahájené stavby budou dokončeny a doufám, že se toho ještě dočkám ve své funkci,“ řekl s úsměvem na radnici nad rozloženou mapou plánovaných obchvatů Vamberka a dodal: „Senátor Bartoš mě překvapil, co všechno dělá pro dopravní systémy už na radnici v Hradci, kde jsme jednali o dostavbě dálnice D 11 Praha – Hradec – Trutnov – Wroclaw.“ JD


Připomínejte se!
Orlický týdeník, 8. října 2002

Senátor Bartoš dává tu a tam k dobru historku o tom, jak kdysi dávno žil v Rychnově živnostník, který vyráběl žebříky a pokud se živnostníka někdo zeptal, zda má hotovou zakázku, odpověděl: připomínal jste se? Nepřipomínal. Tak vidíte. Ti, co se připomínají, mají žebříky už dávno doma.
Neskrývá, že totéž platí v politice. Proto vodí ministry a politiky tam, či onam.
Ať chceme nebo nechceme, kapacita každé paměti je omezená. Rada nad zlato: Připomínejte se!

Jiří Daniel

Noviny Pernštejn, 7. října 2002

Současný senátor MVDr. František Bartoš bude kandidovat v nastávajících volbách do Senátu (o posledním říjnovém víkendu) za část východočeského regionu, do které patří i 44 obcí a měst pardubického okresu. Dětské centrum v Sezemicích – Veské navštívil už několikrát a naposledy předal jeho ředitelce MUDr. Drahomíře Peřinové výtěžek z koncertu v Rychnově nad Kněžnou - 12 600 Kč.
Bohuslav Jasanský

Ministr podpoří protažení D11
Deníky Bohemia, 5. října 2002

Hradec Králové
Výstavba dálnice a rozvoj silniční sítě v Královéhradeckém kraji byly hlavními tématy včerejší tiskové konference ministra dopravy a prvního místopředsedy KDU-ČSL Milana Šimonovského na závěr jeho návštěvy Hradce Králové. Prioritním cílem pracovní cesty bylo jednání s představiteli kraje z hlediska jeho resortu.
Ministr včera před novináři mj. přislíbil podporu úsilí vedení kraje prodloužit dálnici D11 Praha – Hradec Králové až na hranici s Polskem. Aktualizovanou obhajobu trasy hodlá předložit vládě k diskusi počátkem příštího roku. Jak uvedl, nutno uvažovat v evropském kontextu, když propojení sever – jih ze Skandinávie až k Jaderskému moři by výraznou měrou přispělo k posílení české a polské ekonomiky. Vyslovil též uspokojení, že krajský úřad tady jedná ve shodě s příslušnými vojvodstvími na zamýšlené trase.
Na náš dotaz, zda jeho úřad zvažuje opatření, která by v zájmu šetření silničních komunikací učinila ekonomicky zajímavější železniční dopravu, ministr odpověděl: „Je to jedna z našich priorit a na trhu dopravy naprosto zásadní úkol pro management obchodní společnosti, která vznikne ze státní organizace České dráhy. Současný stav je neudržitelný; služby železnice bohužel nejsou srovnatelné s podmínkami silničních dopravců. Nová společnost se tedy musí prvořadě orientovat na potřeby zákazníků jak v osobní, tak nákladní dopravě, což mimo jiné předpokládá radikální zlepšení obchodní a marketingové činnosti. Musí ovšem platit zásada, že ceny mohou růst až v závěsu za zvyšováním kvality služeb.“
Z Hradce Králové pak ministr spolu s rychnovským senátorem Františkem Bartošem zamířili ještě do Vamberka jednat v záležitosti výstavby silničního obchvatu města.(ls)


Šimonovský chce dálnici až k hranici
MF Dnes, 5. října 2002

Hradec Králové
Ministr dopravy Milan Šimonovský chce protáhnout trasu budované dálnice až na polské hranice. Až dosud ukládalo vládní usnesení, že dálnice D 11 skončí u Jaroměře a odtud povede na polské hranice pouze rychlostní komunikace. Šimonovský včera řekl, že chce vládní usnesení změnit. Dálnice směřující až k hranicím by se podle něj měla stát součástí celoevropské dopravní sítě. „Dálnice bude mít přínos pro rozvoj hospodářství nejen severovýchodu republiky, ale i pro některá polská vojvodství. Celý dálniční systém by měl propojit Českou republiku přes Polsko až do Skandinávie,“ řekl Šimonovský. Dálnice by se měla stát součástí mezinárodní trasy E 65, která povede silniční dopravu ze severní Itálie do norského Osla. „Prosazení výstavby dálnice oproti rychlostní komunikaci by bylo signálem, že o napojení na evropský dálniční systém stojíme,“ uvedl ministr. Šimonovský se postavil za Sdružení D 113 a za euroregion Glacensis, které výstavbu dálnice na polské hranice prosazovaly. „Rozhodnutí o stavbě rychlostní komunikace na hraniční přechod v Královci považujeme za špatné. Je nesmysl, aby dálnice končila u Jaroměře v kukuřici,“ uvedl senátor František Bartoš. Dostavba dálnice z Poděbrad do Hradce Králové by měla začít příští rok. Některé části stavby začali stavbaři budovat už letos. Do konce listopadu by měly být dokončeny dva kruhové objezdy, které se stanou součástí obchvatu Chlumce nad Cidlinou.


František Bartoš: Senátor by měl být katalyzátorem
MF Dnes, 5. října 2002

Rychnov nad Kněžnou
Někdejší veterinární lékař František Bartoš z Rychnova nad Kněžnou působí v politice od roku 1990, kdy byl zvolen starostou Rychnova nad Kněžnou. Posledních šest let, od roku 1996, je senátorem a pracuje ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.
„Na práci senátora a starosty je shodné to, že člověk pracuje s lidmi. Rozdíl je v tom, že starosta je mužem v první linii, lidé za ním chodí v naději, že jim může pomoci a nerozlišují, zda na to má oporu v zákoně. Při práci v Senátu je potřeba jednotlivé problémy lidí převádět do zákonů, aby právě starostové mohli potíže lidí lépe řešit,“ tvrdí devětačtyřicetiletý Bartoš, který bude znovu v říjnových senátních volbách usilovat o hlasy voličů v rychnovském volebním obvodě.
Nemáte pocit, že Senát je oproti městskému úřadu, kde jste působil několik let, byrokratickým a pomalu pracujícím kolosem?
Ústava České republiky zakotvila dvoukomorový parlament, takže si musíme uvědomit, že legislativní proces bude zdlouhavější. Já bych to neviděl jako něco nepatřičného a obtěžujícího. Docílení kvality u některých zákonů potřebuje čas. Za šest let působení jsme v mnoha případech zabránili katastrofě, kterou by byly nepřipravené zákony. Z více než pěti stovek zákonů, které jsme projednávali, jsme vrátili přibližně sto sedmdesát návrhů. V nadpoloviční většině z tohoto počtu nám poslanci dali za pravdu a zákon nepřijali.
Jaké jste měl jako senátor vztahy se starosty a poslanci z Hradeckého kraje?
Za šest let jsem udržoval kontakt se všemi starosty, v rychnovském volebním obvodě mám přes stovku obcí, ale snažil jsem se s každým ze starostů během té doby několikrát mluvit o problémech jeho města či obce. Spokojený jsem i se spoluprací s poslanci. Myslím, že se mi dařilo plnit v politice úlohu, kterou nazývám chemickým katalyzátorem. Ten do reakce přímo nevstupuje, ale dokáže ji výrazně urychlit a přitom se sám nespotřebovává.
Pochvalujete si spolupráci s poslanci, ale některé věci, které politici v Hradeckém kraji slibovali, dosud změněny nejsou. Jak je například možné, že stále platí vládní usnesení o tom, že z Hradce Králové půjde dál na polské hranice pouze rychlostní komunikace, a ne dálnice. To kritizovali všichni představitelé kraje a přitom se nic nezměnilo.
Důležité je, aby si všichni uvědomili, že je nutné dálnicí D11 propojit nejen Prahu a Hradec Králové, ale napojit na ni i Polsko. Vládní usnesení, že dálnice skončí u Jaroměře v kukuřici, je velice nešťastné, protože tím vyzývá polskou stranu, aby neřešila napojení Polska na východní Čechy. Jestliže se nepodaří změnit toto usnesení, zablokujeme možnost propojení skandinávských zemí s jižní Evropou na dlouhé roky dopředu a naše děti nás proklejí. Ale zatím pro to nebyla dostatečná politická vůle.
S jakými problémy přicházejí lidé do vaší senátorské kanceláře v Rychnově nad Kněžnou? Umíte jim pomoci?
V roce 1996, na začátku mého senátorského volebního období, nejvíce lidí přicházelo s potížemi, které se týkaly restitucí, ale to během let ustalo. Nyní se nejvíce potíží, s nimiž lidé přicházejí, týká občanských problémů. Proto jsem rád, že v Rychnově nad Kněžnou otevřela svou kancelář občanská poradna, která lidem pomůže v konkrétních potížích lépe než moje kancelář.
Setkal jste se s problémem, který vypadal neřešitelně a kde jste věděl, že člověk, sedící ve vaší kanceláři má přitom pravdu a právo na to, aby se z té situace dostal?
Před několika měsíci se na mě obrátila arménská rodina. Otec a matka žijí v České republice několik let, mají zde práci, bydlí tady, nemají problémy se sousedy. Jejich syn studuje střední školu v Dobrušce a měl problém. Poté, co překročil věkovou hranici osmnácti let, skončila mu platnost povolení žít v Čechách a náhle tu byl nelegálně. Bohužel předpisy tvrdily, že si tyto administrativní věci, vedoucí k povolení pobytu, musí dát do pořádku v Arménii. Byl z toho nešťastný, protože tvrdil, že je už Čech a navíc v Arménii by šel okamžitě bojovat do Karabachu. Nakonec se povedlo ve spolupráci s Helsinským výborem a cizineckou policií tuto věc vyřešit. Přiznám se ale, že jsem měl ze začátku pocit, že nebudu schopný najít účinnou pomoc, protože nemám dostatek pravomocí. Naštěstí se našli lidé, kteří slyšeli na mou žádost, a našla se cesta, aby zde mohl mladík žít.
Proč jste se rozhodl kandidovat znovu?
Zní to jako klišé, ale nerad odcházím od rozdělané práce. Konkrétně mám na mysli některé věci v česko-polské spolupráci. Za posledních několik let jsem navázal dobré kontakty a daří se i práce Euroregionu Glacensis,který jsem založil. Díky němu se povedlo do těchto oblastí získat dotace z evropských fondů ve výši pět set milionů korun, což není rozhodně málo. Navíc v primárních volbách v KDU-ČSL jsem neměl konkurenci a těší mě i obrovská podpora lidí a známých, která mě zavazuje, abych do volebního klání znovu šel.
Vy jste spoluzakladatelem Euroregionu Glacensis, který se snaží o zlepšení spolupráce mezi Polskem a Českou republikou. Jeho představitelé vás označují za emeritního předsedu celého sdružení, ačkoliv vy nyní nejste v jeho předsednictvu. Co je cílem Euroregionu během patnácti let?
Nyní je sdružení zaběhnuté a funguje a doufám, že v dalších letech, až zmizí administrativní hranice mezi Polskem a naší republikou, vznikne region, který bude velice dobře spolupracovat. Například v Polsku je obrovská nezaměstnanost a přitom automobilka v Kvasinách nemá dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Tady vidím velkou možnost, aby zde někteří Poláci bydleli a pracovali. Tvrdím totiž, že Poláci k nám mají velice blízko a že vzájemná spolupráce mezi národy obohatí obě strany.
Umíte si představit svůj život bez politiky? Pokud byste neuspěl ve volbách, co chcete v dalších letech dělat?
Politik musí být připraven na to, že skončí, ačkoliv já přiznávám že by mě neúspěch velmi mrzel. Rozhodně bych dál chtěl pokračovat v takzvaném lobbingu a ve zlepšování česko-polské spolupráce.

Jakub Sochor


Skuhrovská škola hlásí hotovo


Orlický týdeník, 4. října 2002

Práce na rekonstrukci místní školní budovy a přístavbě tělocvičny, zahájené v červenci 2001, byly 26. 9. 2002 ukončeny.
V pátek 27. září se za přítomnosti členů místního zastupitelstva, starostů okolních obcí a dalších hostů uskutečnilo slavnostní otevření nových školních prostor. V krátkých projevech vystoupili senátor dr. František Bartoš, přednosta OkÚ Rychnov n. Kn. Petr Narwa, zástupce generálního ředitele dodavatelské firmy ing. Martin Bašek, skuhrovský starosta Bc. Vladimír Bukovský a ředitelka školy Mgr. Hana Brandejsová. Přítomen byl i bývalý poslanec Parlamentu ČR Josef Ježek, jehož podíl na uskutečnění této akce je zásadní, a autoři projektu ing. Arch. Jan Šugl a ing. Vlasta Hofmanová.
Žáci skuhrovské školy získali prostornou tělocvičnu s posilovnou a veškerým zázemím, odborné učebny fyzicky-chemie a informatiky s nejmodernějším vybavením a nově upravená sociální zařízení. Žákům I. stupně umožňuje nová spojovací chodba příchod bez přezouvání nejen do tělocvičny, ale i do hlavní budovy. V sobotu 28. září odpoledne se ve školním areálu konal Den otevřených dveří. Více než 500 návštěvníků si mohlo prohlédnout nejen všechny nové školní prostory, ale i výstavku trofejí bývalých žáků Martina Křoustka, Ivy Janečkové a Petra Michla, dnes vynikajících sportovců – reprezentantů ČR, výtvarné žákovské práce i obrazy pana učitele Josefa Martince.
Spokojení návštěvníci odcházeli ze školy s přáním, aby se žákům v novém prostředí příjemně učilo a učitelům dobře pracovalo. Na závěr jedna věta, která zazněla z úst bývalého žáka: „Skuhrovská škola je nyní na úrovni požadavků 21. století.“

Ředitelství ZŠ Skuhrov nad Bělou 
© 2001 - Kancelář senátora Bartoše