Portrét Nadpis
Osobní profil
Aktuálně
Moje práce
Volební obvod
Kontakt
Aktuální téma

Mít střechu nad hlavou s příslušným vybavením je v civilizované zemi nezbytnou podmínkou pro spokojený život lidí. Mít vlastní dům, nebo byt,( nebo alespoň pronájem bytu ) je základní potřebou člověka, který opouští své „ rodné hnízdo“ a chce se osamostatnit. Bohužel byt je jedním z nejhůře dostupných materielních statků, bez něhož je založení samostatné rodiny téměř nemyslitelné. Ponechme stranou úvahy na téma statistických šetření o dostatku či nedostatku bytů v ČR zejména pro mladá začínající manželství. Faktem je to, že nabídka cenově dostupných bytů pro tato manželství je nedostatečná. Příčin je mnoho, a bez razantního řešení tohoto problému si vyrobíme nepřímo další ještě vážnější problém, a tím je „demografický dluh“, který ač se to na první pohled nezdá je horší, než dluhy veřejných financí, nebo dluhy plynoucí z ekologických zátěží, které jme v minulosti také nebraly vážně. Zjednodušeně se dá říct, nebudou-li byty, nebudou se rodit děti a tato „ úspora“ se nám v budoucnu krutě vymstí. Již dnes pociťujeme dopady nízké sňatečnosti a porodnosti. Nepřijme-li naše společnost radikální řešení bytového problému, budeme se v budoucnu potýkat s problémy, které budou několika násobně dražší a dost možná i těžko řešitelné.
Kde se stala chyba a jak ji můžeme napravit? Chyb jsme udělali víc, ale tu zásadní jsme udělali při přechodu z centrálně řízeného hospodářství na tržní, kdy jsme nejdříve uvolnili ceny spotřebního zboží a služeb, které si téměř okamžitě našly svoji optimální polohu, ale tento krok vyčerpal na dlouhou dobu stávající kupní sílu převážné většiny obyvatel. Tento krok jsme udělali přesto, že většina odborníků se shodovala na tom, že při přechodu z netržních podmínek na podmínky tržní, je dobré nejdříve uvolnit ceny nejhůře dostupných statků, tedy i bydlení. Toto období jsme promarnili a teď nezbývá nic jiného, než na místo drahého postupného deregulování ceny bydlení vrhnout všechno úsilí na podporu výstavby nových bytů tak, aby zvýšená nabídka bytů výrazně ovlivnila cenu poptávky. Podpora státu by měla směřovat zejména do malých obcí a na vesnici. Do těch lokalit, kde na základě rozborů a průzkumů je vysoký rozvojový potenciál a při dobré dopravní obslužnosti nehrozí ani v budoucnosti větší míra nezaměstnanosti. Naopak podpora státu v sídelních útvarech nad 30 000 obyvatel je podle mého soudu zbytečná, protože v těchto městech se bude stavět dál i bez státní podpory. Podpora výstavby nových bytů by měla začít u územních plánů jednotlivých obcí a měla by vést k vytvoření převisu nabídky vhodných pozemků k zastavění v cenové úrovni mírně nad cenou zemědělské půdy. Pomoc státu a obcí by měla být směřována do vybudování infrastruktury tak, aby se z pozemků zemědělských staly stavební parcely. Tyto parcely následně pronajmout na dobu určitou do kolaudace zájemcům o výstavbu domů bez ohledu na právní formu stavebníka. Po kolaudaci převádět na investora pozemky s věcným břemenem přednostního práva pro obec pro případ přeměny bytových prostor na nebytové, nebo rekreační. Další podporu omezit pouze na podporu nepřímou. Stavební spoření, podporu hypotéčních úvěrů atp. Je nezbytně nutné odbřemenit novou výstavbu od všech vícenákladů, které tvoří marže spekulantů s pozemky, vysoké zisky stavebních firem a realitních a jiných zprostředkovatelských subjektů. Jedině tak docílíme efektivnost vložených prostředků do výstavby a jejich spravedlivé umístění.
Bytová politika se nesmí zúžit jen na podporu výstavby nájemního bydlení. Například v okrese Rychnov n.Kn. tvoří vlastnické bydlení 61% bytového fondu, nájemní bydlení tvoří 16,7% a bytové družstevnictví 12,7% bytového fondu.

MVDr. František Bartoš

"Podpořil jsem některé pozměňovací návrhy vzešlé z jednání senátních výborů a vrácení návrhů zákonů zpět Poslanecké sněmovně "

Reforma veřejné správy je proces dlouhodobý, na jehož konci by měla být nová forma správy věcí veřejných, která bude přehledná a bude vytvářet pro občany dostatečný uživatelský komfort.

Balík navrhovaných změn zákonů naplní znění zákona č.147/2000 Sb. o okresních úřadech, který počítá s ukončením jejich činnosti k 31.prosinci 2002.
Tento náročný manévr byl akceptován většinou politických subjektů a na důkaz mého tvrzení připomínám stanovisko oblastní rady ODS Rychnov nad Kněžnou ze dne 2. dubna 2001, ze kterého cituji:
"Oblastní rada ODS považuje za nepřijatelné jakékoliv snahy ČSSD o zpomalení nebo dokonce i zastavení předpokládaného postupu reformy státní správy. Trvá na ukončení činnosti okresních úřadů nejpozději do konce roku 2002 a podporuje co nejrychlejší převedení kompetencí na obce a kraje. Jako svoje nezvratné stanovisko bude oblastní rada tento názor prosazovat i ve vyšších vnitrostranických orgánech."
Proto není možné dnes se tvářit, že reforma v této podobě spadla s nebe a že se v současnosti na okresních úřadech na krajích a krajských úřadech a na obcích a obecních úřadech se nekonají přípravné kroky, které je možno jen tak anulovat a říci prostě, byl to planý poplach, nic se neděje, vraťte se zpět na původní místa a zapomeňte.
Při vědomí všech rizik a úskalí tohoto náročného projektu si vždycky kladu otázku: " Co se stane hodinu po té co příslušný zákon vstoupí v platnost ? Budou zákony "konzumovatelné" ? Jak se dotknou jednotlivých občanů ? A protože jsem si na některé otázky odpověděl záporně, nepodpořil jsem svým hlasem zákony týkající se reformy veřejné správy ve znění postoupené Poslaneckou sněmovnou Senátu. Naopak jsem podpořil některé pozměňovací návrhy vzešlé z jednání senátních výborů a vrácení návrhů zákonů zpět Poslanecké sněmovně.
František Bartoš


"Je potřeba se zamyslet a znovu jednat "

Dnem 1. ledna 1993 nabyla účinnosti současně platná Ústava České republiky, která se ve své preambuli, dovolává všech dobrých tradic dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, projevujíc odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku, jako vlast rovnoprávných a svobodných občanů. Dále Ústava říká, že se Česká republika člení na obce, které jsou základními jednotkami územními samosprávnými celky. Vyššími samosprávnými celky jsou kraje. Obce i kraje jsou samostatně spravovány zastupitelstvy.

Území spravované krajem musí být pro občany přehledné a přátelské. Občané by se měli s tímto územím co možná nejvíce identifikovat a být na něj patřičně hrdí.
Reforma veřejné správy je proces, který má naplnit Ústavu České republiky, decentralizovat co možná nejvíce státní správu při respektování principu subsidiarity, který říká, že správa má být co možná nejblíže k občanovi, ale při zachování její funkčnosti a odbornosti. Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.
Všechny institucionální změny a procesy přesunu kompetencí musí být transparentní a občanům pochopitelné, jinak budou kontraproduktivní a občané je odmítnou. To se také v současnosti děje. Protesty vrcholí peticemi a výzvami k Senátu, od některých starostů, k zastavení druhé fáze reformy veřejné správy v podobě, tak jak ji schválila Poslanecká sněmovna.
Z vystoupení většiny starostů, kteří ve středu 10. dubna 2002 přijeli do Senátu vyjádřit svůj názor, byl cítit kromě nesouhlasu i silný pocit ohrožení. Ohrožení ze strany svých kolegů starostů měst s rozšířenou působností typu III., u kterých už teď přímo počítají s tím, že je budou v budoucnu nekolegiálně diskriminovat a ovládat. Barvitě svoji obavu hraničící s jistotou vylíčil na příkladu pan starosta Uchytil z Chlumce n. Cidlinou, který uvedl, že se obává možnosti průtahů řízení na stavebním úřadu pověřené obce III. v případě zájmu zahraničního investora o umístění investice v Chlumci, s cílem přetáhnout tohoto investora na katastr obce s pravomocí přenesené působnosti III.
Toto a jemu podobná vystoupení mi podala svědectví o tom, že jsme ještě až příliš v zajetí návyků a zlých zkušeností z minulého režimu, kdy platilo rozděl a panuj a kdy svěření určité moci, bylo chápáno spíše jako legitimní nástroj ovládání než služby.
Jestliže většina starostů obcí Královehradeckého kraje vnímá navrhovaný krok v reformě veřejné správy jako krok nepřátelský vůči svým samosprávám, pak je potřeba se zamyslet a znovu jednat.
František Bartoš


"Senát zamítl novelu o přídavcích na děti "

Senát dnes (14.3.2002) zamítl hlasy senátorů za ODS a US-ODA vládní novelu zákona o státní sociální podpoře, kterou se měly přídavky na děti stát univerzální dávkou pro všechny děti bez rozdílu výše příjmů rodičů.

Tímto rozhodnutím naše rodiny s dětmi neobdrží plánované 4mld Kč ročně, které by částečně mohly pomoci zejména středně příjmovým rodinám.
Výsledek hlasování mne mrzí, ale zároveň motivuje k další aktivitě v přípravě komplexního návrhu zákona, který bude kromě přídavků na děti výrazně daňově zohledňovat rodiny s dětmi.
František Bartoš
© 2001 - Kancelář senátora Bartoše