Portrét Nadpis
Osobní profil
Aktuálně
Moje práce
Volební obvod
Kontakt
Zajímavé
Z Evropské unie

"Rodinné dávky v Evropské unii "

Brief comparison of legal regulation and functioning of the family benefits systems in the EC (an overview of particular benefits, administration, process of financing, trends)
Dr. Ulrich Runggaldier, univerzitní profesor ve Vídni


A. Všeobecná část

Rodiny mohou být podporovány různými způsoby. Pro rodiny je možné stanovit peněžní nebo materiální dávky, ale také daňové úlevy. Hned na počátku této zprávy je nutno konstatovat, že rodinné dávky stanovené v 15 členských zemích Evropské unie nemohou být přímo vzájemně srovnávány, protože výsledky ze souhry národních opatření jsou příliš rozdílné. Aby bylo možné tyto komplexní balíčky skládající se z pojistných dávek, rodinných dávek nezávislých na příspěvcích, dávek podle potřebnosti a především z příslušného daňového zohlednění zatížení rodin zhodnotit a následně porovnat, musí být veškerá předpokládaná podpora sledována v souvislostech. Protože je to v rámci této zprávy možné pouze v omezené míře, neprovádíme ani hodnocení jednotlivých systémů. Jednotlivé podpůrné dávky jsou představeny podle zemí, přičemž jsou pojednány především rozdíly, jako např. v okruhu poživatelů. Ohledně daňového zohlednění zatížení rodin v jednotlivých zemích není možné v rámci této zprávy poskytnout vyčerpávající informace o opatřeních jednotlivých zemí. Pro závěrečné hodnocení komplexních balíčků je proto nutné provést rozsáhlejší rozbor daňových zvýhodnění rodin.
Po prvním všeobecném přehledu je možné konstatovat, že ve všech 15 členských státech Evropské unie jsou poskytovány příspěvky na děti / rodinné přídavky. Stejně tak všechny právní řády členských států Evropské unie předpokládají poskytnutí týdenního platu / příspěvku v mateřství, které se poskytují při narození dítěte. V druhu a délce této peněžní dávky však existují rozdíly, které budou analyzovány v části B. Pouze zhruba ve dvou třetinách členských států Evropské unie se poskytuje ochranný příspěvek / sociální dávky na děti / výchovné / rodičovský příspěvek. Také zde existují velké systémové rozdíly: Zatímco v některých zemích je poskytnutí těchto plateb zásadně nezávislé na předchozí, resp. paralelní výdělečné činnosti, resp. se shoduje se zákazem výdělečné činnosti, slouží tato ustanovení v některých zemích ke stimulování toho, aby rodiče přes péči o malé dítě zůstaly výdělečně činní, protože jim podpora náleží pouze v tomto případě (srovnej předpisy ve Velké Británii a Irsku).
V části B budou analyzovány rozdílné systémy v evropských členských státech. Tento popis se opírá především o zprávu Evropské komise pro sociální zabezpečení v členských státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, MISSOC 2000, jakož i o informace na internetových stránkách různých zemí a o příspěvky z časopisů ISSA a Trendy v sociálním zabezpečení.
Ohledně nároků na uvolnění vzhledem k narození dítěte, resp. pozdější péči o něj je nutno poukázat především na dvě směrnice EU. Za prvé na směrnici 92/85/EWG o provádění opatření ke zlepšení zabezpečení a ochrany zdraví těhotných zaměstnankyň, šestinedělek a kojících zaměstnankyň na pracovišti a za druhé na směrnici 96/34/EG o rámcové smlouvě o mateřské dovolené uzavřené UNICE, CEEP a Evropským odborovým svazem. V těchto směrnicích byly pro členské státy stanoveny závazné minimální podmínky pro ochranu těhotných žen a mladých matek, jakož i rodičů, kteří musí své pečovatelské povinnosti spojit s výdělečnou činností.
1. V otázkách ochrany matek uvádí směrnice 92/85/EWG jako minimální předpoklad nejméně čtrnáctidenní mateřskou dovolenou, z níž musí být minimálně dva týdny povinné, přičemž se čerpání této mateřské dovolené může rozdělit podle právních předpisů a (nebo) zvyklostí jednotlivých států na dobu před a (nebo) porodu. Po dobu této mateřské dovolené požaduje tato směrnice buď vyplácení platu, nebo přiměřenou sociální dávku.
2. Podle směrnice 96/34/EG mají výdělečně činní muži nebo výdělečně činné ženy individuální právo na rodičovskou dovolenou v případě narození nebo adopce dítěte, aby se mohli až do určitého věku dítěte, který může sahat až po 8. rok jeho života, po dobu minimálně tří měsíců starat o toto dítě, přičemž konkrétné podoba je vyhrazena jednotlivým členským státům. Především je možné požadovat určité podmínky pro vznik nároku, takže právo na rodičovskou dovolenou vznikne pouze při jejich splnění.
Pro srovnání systémů v Evropské unii je však rozhodující, že ve směrnici 96/34/EG se nehovoří o placené rodičovské dovolené; v této směrnici jde spíše o to, aby byl výdělečně činnému otci nebo výdělečně činné matce poskytnut nárok na uvolnění k péči o dítě. Tato rodičovská dovolená však nemusí být podle této směrnice placená. Avšak v mnoha zemích jsou dávky nahrazující výdělek předpokládány přinejmenším po určitou dobu rodičovské dovolené (blíže viz část B).

B. Speciální část (jednotlivé země)


1. Rakousko

a) Dávky v mateřství

Pro nastávající a mladé matky platí absolutní zákaz zaměstnávání zásadně osm týdnů před předpokládaným porodem a osm týdnů po skutečném porodu. Pokud se tato lhůta vzhledem k dřívějšímu skutečnému porodu zkrátí, prodlouží se ochranná lhůta po skutečném porodu odpovídajícím způsobem. Při předčasném porodu, narození více dětí a porodu císařským řezem se ochranná lhůta po porodu prodlužuje na dvanáct týdnů. Pokud není nastávající matka dříve než osm týdnů před předpokládaným termínem porodu vzhledem k existujícímu nebezpečí pro život matky nebo dítěte schopna práce, začíná platit zákaz zaměstnávání odpovídajícím způsobem dříve (tzv. individuální zákaz zaměstnávání). Po dobu absolutního nebo lékařským osvědčením stanoveného individuálního zákazu zaměstnávání nemají zaměstnankyně nárok na odměnu vůči zaměstnavateli. Sociálně pojištěné zaměstnankyně mají ale po dobu absolutního a individuálního zákazu zaměstnávání vůči sociální pojišťovně nárok na týdenní mzdu financovanou příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pro tento nárok musí být zaměstnankyně nejpozději se začátkem pojistné události mateřské dovolené (zásadně osm týdnů před předpokládaným porodem, nejpozději v okamžiku porodu) sociálně pojištěny. Týdenní mzda je ze 70 % hrazena vyrovnávacím fondem zatížení rodin, zbývající část hradí nositelé nemocenského pojištění. Tento vyrovnávací fond zatížení rodin je centrálním nástrojem rakouské rodinné politiky. Je financován příslušnými příspěvky všech zaměstnanců a zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných, rolníků a spolkových zemí. Týdenní mzda přísluší ve výši výdělku docíleného v posledních třinácti týdnech před vznikem pojistné události mateřství.
Pokud nepřekročí roční zdanitelný příjem rodiny v roce narození dítěte ročně určovanou částku, náleží po dovršení 1. roku života dítěte bonus pro matku a dítě ve formě jednorázové platby ve výši 145 EUR, pokud jsou do té doby provedena všechna plánovaná vyšetření. Tento bonus je financován především z daní. Předpokladem je celá řada lékařských vyšetření těhotné matky a novorozence, která sice nejsou závazně předepsána, ale jsou doporučena. Tímto bonusem má být podpořena ochota podrobit se těmto vyšetřením.
b1) Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
Po ukončení zákazu zaměstnávání po narození dítěte mají rodiče podle výběru (avšak zásadně ne zároveň) možnost využít ochranné lhůty maximálně do dovršení druhé roku života dítěte nebo částečné zaměstnání maximálně do čtvrtého roku života dítěte. Ochranná lhůta může být mezi rodiče dvakrát rozdělena (přičemž pouze při první změně pečující osoby je možno nárokovat jeden měsíc společné ochranné lhůty), zaměstnání na částečný úvazek může být rozděleno pouze jedenkrát. Také možnost kombinace mezi ochrannou lhůtou a zaměstnáním na částečný úvazek je přípustná. Až tři měsíce ochranné lhůty si může každý rodič přesunout na pozdější období (avšak nejpozději do dovršení sedmého roku života dítěte, resp. do pozdějšího nástupu dítěte k povinné školní docházce).
Právní stav pro děti narozené do 31.12.2001
Po dobu ochranné lhůty neobdrží rodič pečující o dítě plat od zaměstnavatele, požívá však až do uplynutí čtyř týdnů po ukončení ochranné lhůty, resp. zaměstnání na částečný úvazek zvláštní ochranu. Sociálně pojištěné osoby obdrží při splnění určité čekací lhůty (tato lhůta je zásadně splněna, jestliže byl žadatel v posledních 24 měsících zaměstnán 52 týdnů s povinným pojištěním pro případ nezaměstnanosti) tzv. ochranný příspěvek, který je vyplácen nositeli zdravotního pojištění a který je financován částečně z republikových prostředků na politiku zaměstnanosti (které pocházejí převážně z příspěvků na pojištění pro případ nezaměstnanosti) a částečně (ze 70 %) z vyrovnávacího fondu zatížení rodin. Přísluší ve výši každý rok nově stanovované pevné denní částky (2001: 14 EUR denně).
Ochranný příspěvek je zamýšlen jako náhrada za výpadek příjmů, který po dobu péče o dítě utrpí osoby mající jinak příjmy ze závislé činnosti. Ochranný příspěvek tak nastupuje namísto výdělku, resp. dávek, které jsou namísto nich poskytovány z pojištění pro případ nezaměstnanosti. Za záležitosti ochranného příspěvku jsou odpovědné územní zdravotní pojišťovny.
Ochranný příspěvek přísluší až do dovršení 18. měsíce života dítěte, pokud využil možnosti ochranné dovolené pouze jeden rodič. Doba nároku se prodlužuje až do 24. měsíce života, pokud také druhý rodič využil možnosti minimálně šestiměsíční ochranné dovolené (při volbě zaměstnání na částečný úvazek se uvedená doba odpovídajícím způsobem prodlužuje, protože v tomto případě existuje nárok pouze na poloviční ochranný příspěvek).
Nárok na ochranný příspěvek odpadá, pokud rodič požívající příspěvek vykonává zaměstnání, kterým docílí příjmu přesahujícího minimální hranici. Tato hranice se každý rok nově stanovuje (2001: EUR 296); ten, kdo dosahuje příjmu pod touto hranicí, není pojištěn ani zdravotním, ani sociálním pojištěním. Rovněž smrt dítěte, na nějž se příspěvek nárokuje, má za následek odpadnutí dávek.
Pokud je dítě adoptováno nebo přijato do bezplatné péče mezi druhým a sedmým rokem svého života, existuje nárok na ochranný příspěvek do šesti měsíců po adopci nebo přijetí do bezplatné péče, pokud v této době existuje ochranný pracovní poměr nebo pokud náležejí dávky z pojištění pro případ nezaměstnanosti.
V návaznosti na pobírání ochranného příspěvku může být po dobu maximálně dvanácti měsíců poskytnuta zvláštní pomoc v nouzi, pokud není možné vzhledem k péči o dítě, které ještě nedosáhlo věku 3 let, vykonávat zaměstnání, protože neexistuje možnost umístění dítěte. Prostředky zvláštní pomoci v nouzi pocházejí zásadně z týchž zdrojů jako ochranný příspěvek.
b2) Dávky po dobu péče o dítě bez ohledu na dobu pojištění
Dětem narozeným po 01.01.2002 přísluší na rozdíl od dosavadní pojistné dávky ochranného příspěvku příspěvek na péči o dítě ve výši EUR 14,53 denně, a sice pro všechny rodiče, nezávisle na předchozí výdělečné činnosti podléhající povinnosti sociálního pojištění. Každý rodič, který se věnuje péči o své dítě a má pro své dítě nárok na rodinné přídavky (k tomu srovnej bod c)), má nárok na příspěvek na péči o dítě. Tato rodinná dávka odpadá pouze tehdy, jestliže rodič požívající příspěvek na péči o dítě vydělá v kalendářním roce více než EUR 14.600. Podle toho je i nadále možné, aby vedle pobírání příspěvku na péči o dítě vykonával výdělečnou činnost. Nárok na příspěvek na péči o dítě existuje do 30. měsíce života dítěte, jestliže tento příspěvek nárokuje pouze jeden rodič; doba pobírání se prodlužuje až do 36. měsíce života, pokud jej druhý rodič nárokuje po dobu šesti měsíců.
Nezměněn ale zůstává pracovně právní nárok na uvolnění maximálně do dovršení druhého roku života dítěte.
Nároky získané před pobíráním příspěvku na péči o dítě z pojištění pro případ nezaměstnanosti nejsou pobíráním příspěvku na péči o dítě ztraceny, nýbrž mohou být při splnění určitých podmínek pobírány vedle příspěvku na péči o dítě.
Příspěvek na péči o dítě je zcela financován z vyrovnávacího fondu zatížení rodin.
c) Přídavky na děti
Vedle výše uvedených dávek mají rodiče, kteří mají své trvalé bydliště nebo obvyklé místo pobytu v Rakousku, nezávisle na zaměstnání nebo příjmu nárok na přídavky na děti, které se týkají nezletilých dětí, náležejících do jejich domácnosti, nebo dětí, které převážně živí. Přednostní nárok přitom mají matky. Cizí státní příslušníci mají nárok na přídavky na děti pouze tehdy, pokud na spolkovém území pracují u jednoho zaměstnavatele minimálně po dobu tří měsíců nebo v důsledku zaměstnání požívají dávky ze zákonného zdravotního pojištění. Přídavky na děti náležejí dětem do 10 let ve výši EUR 105 měsíčně a zvyšují se s počtem dětí, resp. s jejich věkem až na EUR 171 za měsíc a dítě. Přídavky na děti se vyplácejí maximálně do dovršení 26. roku života dítěte (pouze ve zcela speciálních případech dochází k výjimečnému prodloužení do dovršení 27. roku života), pokud se vzdělávají pro povolání nebo pokud navštěvují odbornou školu pro další vzdělávání v povolání, v němž se vyučili. Pro zásadně postižené děti, což jsou takové děti, jejichž stupeň postižení činí minimálně 50 % nebo které jsou trvale výdělečně neschopné, se navíc ke všeobecným přídavkům na děti poskytuje zvýšený přídavek na děti ve výši EUR 131 měsíčně. Pokud nastane výdělečná neschopnost během pobírání přídavků na děti, poskytují se všeobecné a zvýšené přídavky na děti neomezeně. Děti, které dosáhly 18. roku života a které mají měsíční příjmy vyšší než EUR 296, ztrácejí nárok na přídavky na děti. Přídavky na děti jsou financovány převážně státem, částečně také z účelově vázaných daní.
d) Ostatní peněžitá nebo věcná plnění
Podle zákonů o sociální pomoci ve spolkových zemích jsou po prověření potřebnosti poskytovány rovněž příspěvky na bydlení a nájemné, přičemž rodinní příslušníci příspěvky zvyšují. Náklady na tyto příspěvky jsou primárně financovány spolkovými zeměmi.
e) Daňové zohlednění zatížení rodiny
Protože výživa dětí snižuje výkonnost rodičů, existují vedle právě vyložených rodinných dávek také zvláštní ustanovení v daňových zákonech. Proto byla teprve nedávno reformou daňového práva 2000 zdvojnásobena částka odpočtu na dítě z EUR 25 na EUR 50. Celkově tedy zvýšením přídavků na děti vznikne měsíčně daňová úleva EUR 36 na dítě.

2. Německo
a) Dávky v mateřství
V Německu sice existuje všeobecný zákaz zaměstnávání šest týdnů před a osm (resp. 12 u předčasných porodů a narození více dětí) týdnů po porodu, avšak zaměstnankyně může být zaměstnána také během posledních šesti týdnů před porodem, pokud výslovně prohlásí, že bude práci vykonávat, přičemž toto prohlášení může kdykoliv odvolat. Během této ochranné lhůty obdrží ženy s příjmy ze závislé činnosti, které jsou pojištěny zákonným zdravotním pojištěním, mateřský příspěvek. Tato peněžitá dávka je zásadně financována z příspěvků (placených zaměstnanci a zaměstnavateli) a vyžaduje minimálně dvanáctiměsíční členství v pojišťovně mezi 10. a 4. měsícem před porodem. Nárok však existuje i tehdy, když je těhotná žena před začátkem uvedené ochranné lhůty před porodem v pracovním poměru nebo když zaměstnavatel pracovní poměr během těhotenství přípustným způsobem ukončil. V těchto případech je však nárok omezen určitou částkou (celkem EUR 205 za každý pojistný případ). Zásadně však mateřský příspěvek přísluší ve výši průměrné mzdy za poslední tři zúčtované kalendářní měsíce před začátkem ochranné lhůty, snížené o zákonné odvody, nejvýše však EUR 13 za každý kalendářní den. Rozdílová částka, která případně vznikne tímto omezením, je vyrovnána příspěvkem zaměstnavatele (v případě jeho neexistence státem).
Kromě toho německý zákonodárce uložil zaměstnavatelům povinnost, aby zaměstnankyním během ochranné lhůty před porodem a po něm platili rozdílovou částku mezi mateřským příspěvkem, hrazeným ze zákonného zdravotního pojištění, a čistou mzdou za práci. U tohoto přídavku k mateřskému příspěvku se proto z čistě právního hlediska jedná o pracovně právní nárok na další výplatu mzdy. U žen, jejichž pracovní poměr skončil nebo jejichž zaměstnavatel se dostal do platební neschopnosti, se nárok subsidiárně uplatňuje vůči zdravotní pojišťovně nebo spolkovému pojišťovacímu úřadu.
Pojištěné ženy, které nemají nárok na mateřský příspěvek, obdrží po porodu jednorázovou platbu ve výši EUR 77 (porodné). Mateřský příspěvek a porodné nepodléhají zdanění.
Tyto peněžité dávky v mateřství jsou financovány z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zaměstnankyním, které nejsou pojištěny u žádné zdravotní pojišťovny, přísluší paušální částka ve výši EUR 205 ze spolkových prostředků.
b2) Dávky po dobu péče o dítě bez ohledu na dobu pojištění
V návaznosti na ochrannou lhůtu po porodu může být nárokována tříletá dovolená na výchovu, přičemž části celkového nároku mohou být se souhlasem zaměstnavatele posunuty rovněž až po třetím roce života dítěte. Dovolená na výchovu podle německého práva nemusí být zásadně čerpána souvisle, může být dokonce rozdělena až do čtyř částí, které mohou být přerušeny obdobími výdělečné činnosti. Kromě toho mohou oba rodiče čerpat dovolenou na výchovu po delší dobu rovněž společně. Spolkový zákon o výchovném kromě toho předpokládá pro rodiče dětí narozených po 01.01.2001 právo na zaměstnání na částečný úvazek.
Ten, kdo se stará o výchovu novorozence, obdrží tzv. výchovné. Tato dávka má odměnit péči matek a otců, posílit výchovnou sílu rodiny a uznat výchovu mladých rodičů ze strany společnosti. Výchovné proto není náhradní dávkou za mzdu, nýbrž přísluší stejně jako v Rakousku nezávisle na předchozí výdělečné činnosti.
Výchovné přísluší zásadně maximálně po dobu 24 měsíců ve výši maximálně EUR 307 měsíčně. Příslušný oprávněný má však právo nárokovat také "rozpočtové" výchovné. To přísluší pouze po dobu 12 měsíců, maximální měsíční částka se ale zvyšuje na EUR 462. Tato možnost rozpočtového výchovného nepřísluší pouze tehdy, když vzhledem k výši docíleného příjmu existuje nárok na výchovné pouze po dobu prvních šesti měsíců života dítěte. Kromě některých případů sociální nouze uvedených v zákoně je jednou učiněná volba rozpočtu závazná. Pokud není po narození dítěte rozhodnuto, přísluší zásadně řádné dávky.
Výchovné přísluší v plném rozsahu pouze tehdy, pokud není překročena určitá příjmová hranice. Hranice jsou závislé na věku dítěte, zakládajícího nárok, a na rodinné situaci oprávněného, jakož i na případných sourozencích. Odpovědné osoby, které jsou v okamžiku podání žádostí sezdány a nežijí trvale odděleny od svého partnera nebo s druhým rodičem dítěte ve svazku podobném manželství, obdrží v prvních šesti měsících života dítěte plné výchovné, pokud nevydělají více než EUR 51.129. Pro všechny ostatní oprávněné osoby činí hranice přivýdělku v prvních šesti měsících života dítěte EUR 38.347. Pro další měsíce života dítěte platí následující:
Rodiče s jedním dítětem nesmějí vedle plného požívání výchovného vydělat více než EUR 16.460, přičemž zde spolkový zákon o výchovném stanovuje, že jak příjem příjemce, tak také jeho partnera, resp. životního druha musí být zohledněny. U samoživitelů s jedním dítětem činí hranice přivýdělku EUR 13.495. Za každé další dítě se tato hranice zvyšuje o EUR 2.147. Tento "příplatek za více dětí" k hranici přivýdělku kromě toho ročně podléhá zhodnocení (zvyšuje se postupně až do roku 2003 na EUR 3.124). Pro výpočet výchovného v prvním až dvanáctém měsíci života dítěte je rozhodující předpokládaný příjem v kalendářním roce narození dítěte; pro výpočet ve 13. až 24. měsíci života dítěte pak předpokládaný příjem v následujícím roce. Příjmy z výdělečné činnosti se zohledňují jen potud, pokud byly získány v době pobírání výchovného. Pokud není oprávněná osoba po dobu pobírání výchovného výdělečně činná, nejsou její již dříve docílené příjmy zohledněny.
Při překročení výše uvedené hranice přivýdělku po dobu prvních šesti měsíců života dítěte odpadá nárok na výchovné zcela. Překročení hranice přivýdělku, která platí od sedmého měsíce života dítěte, vede k postupnému snižování výchovného v poměru k dosaženému výdělku.
c) Přídavky na děti
Vedle výchovného, které dostávají rodiče během dovolené na výchovu, existuje od prvního dítěte nárok na přídavky na děti, pokud se bydliště nachází v tuzemsku, resp. v členském státě Evropského hospodářského prostoru. Pokud dítě disponuje příjmy nebo dávkami vyššími než EUR 6.902, nárok odpadá. Zásadní věková hranice pro pobírání je dovršení osmnáctého roku života, při prodlouženém profesním nebo akademickém vzdělávání se může nárok prodloužit až do dovršení sedmadvacátého roku života. U postižených dětí nejsou určeny žádné věkové hranice. Výše měsíčních částek je závislá na počtu dětí; příjmová situace rodiny, jakož i věk dětí nejsou zohledněny. V roce 2000 činily měsíčně poskytované přídavky na děti na první a druhé dítě po EUR 138 (od roku 2002 bude částka zvýšena o EUR 15), na třetí dítě EUR 153 a od čtvrtého dítěte EUR 179.
Výše uvedené rodinné dávky jsou financovány z daní a nepodléhají daňové ani sociální odvodní povinnosti.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Pro děti, které žijí u samoživitele, mají své bydliště v Německu a ještě nedosáhly 12. roku života, zajišťuje zákon o zálohách na výživné maximálně po dobu 6 let minimální výživné, pokud toto výživné neobdrží od svého druhého rodiče. Toto výživné se pohybuje v jednotlivých spolkových zemích od EUR 131 do EUR 151.
e) Daňové zohlednění zatížení rodiny
Od roku 2002 jsou v Německu v této souvislosti předpokládány následující nezdanitelné položky: Za prvé nezdanitelná položka na děti k osvobození materiálního existenčního minima ve výši EUR 3.648, za druhé (nově zavedená) nezdanitelná položka ve výši EUR 2.160, která má pokrýt potřeby dítěte v oblasti péče, výchovy a vzdělání. U dětí do 14 let a postižených dětí je kromě toho možno v budoucnosti odečíst od daní maximální částku EUR 1.500. Tato nezdanitelná položka může být ale nárokována pouze tehdy, pokud skutečné náklady na péči o dítě překročí částku EUR 1.548.

3. Belgie
a) Dávky v mateřství
Také těhotné zaměstnankyně v Belgii mají nárok na mateřskou dovolenou. Období před porodem nesmí překročit 7 týdnů, přičemž pouze poslední týden před porodem je povinný. Po porodu musí být čerpána minimálně osmitýdenní mateřská dovolená, která se může prodloužit o dobu nevyčerpané mateřské dovolené před porodem, tedy maximálně o 6 týdnů. Při smrti matky může být část mateřské dovolené plánovaná na dobu před porodem přeměněna za určitých podmínek na otcovskou dovolenou.
Během prvních 30 dnů této mateřské dovolené existuje pro pojištěné matky, které vykazují minimální šestiměsíční období, po nějž byly plátkyněmi pojištění, nárok na dávky v mateřství ve výši 82 % plného příjmu (bez vyměřovací hranice), od 31. dne ve výši 75 % a pro dobu uvolnění po patnáctitýdenní mateřské dovolené ve výši 60 %. Zvláštní úpravy (rozuměj: příplatky) platí pro nezaměstnané a tělesně postižené. Dávky v mateřství jsou ale plně zdanitelné.
Za první porod obdrží matka kromě toho tzv. porodné (nepodléhající zdanění) ve výši EUR 927; tato částka se snižuje za druhý a každý další porod na EUR 697. Toto porodné může být čerpáno dva měsíce před předpokládaným datem porodu. Pokud je dítě adoptováno, přísluší adopční prémie ve výši EUR 927 za každé adoptované dítě.
b1) Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
Vedle výše uvedených dávek v mateřství, které mohou být přiznány i na dobu delší než 15 týdnů, nejsou v Belgie přiznávány žádné další dávky.
c) Přídavky na děti
V Belgii existuje od prvního dítěte bez ohledu na příjem nárok na přídavky na děti. Nárok končí zásadně dovršením 18. roku života dítěte, avšak vzhledem ke vzdělávání a studiu dítěte může dojít k prodloužení až do 25. roku života. Za první dítě přísluší částka EUR 68, za druhé dítě EUR 127 a od třetího dítěte EUR 189. Za tělesně postižené děti jsou poskytovány příplatky.
Dávky v mateřství a zbývající rodinné přídavky jsou financovány z podílu na veřejných prostředcích sociálního zajištění, který podle potřeby připadá na tyto dávky a který se skládá z celkové částky zaplacené zaměstnavateli a zaměstnanci, paušální státní dotace a alternativního financování (např. z daně z přidané hodnoty).

4. Dánsko
a) Dávky v mateřství
Matky a otcové mají v Dánsku nárok na výplatu týdenního platu jen za určitých podmínek. U zaměstnance musí být splněna podmínka minimální pracovní doby 120 hodin během posledních 13 týdnů. Peněžité dávky náležejí ale také osobám po ukončení profesního vzdělávání, které trvalo minimálně 18 měsíců, jakož i osobám, které v rámci svého profesního vzdělávání absolvují placené praktikum, ale také nezaměstnaným s nárokem na dávky z pojištění pro případ nezaměstnanosti nebo podobné dávky. Osoby samostatně výdělečně činné musí jako předpoklad nároku prokázat, že v posledních 12 měsících vykonávaly po dobu 6 měsíců profesní činnost v určitém rozsahu.
Zaměstnankyně, osoby samostatně výdělečně činné nebo účastnice vzdělávání nebo dalšího vzdělávání v rámci opatření k vytvoření pracovních míst obdrží týdenní platby po dobu 4 měsíců před předpokládaným termínem porodu a 24 měsíců po porodu, přičemž posledních 10 z těchto 24 týdnů může být nárokováno i otcem. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné obdrží po dobu 2 týdnů během prvních 14 týdnů po porodu, jakož i po dobu 2 týdnů v návaznosti na 24 týdnů matky také týdenní platby. V případě adopce dítěte přísluší týdenní platby během 24 týdnů po efektivním převzetí péče o dítě, přičemž je možné nárokovat 2 týdny zároveň. V návaznosti na těchto 24 týdnů přísluší adoptivnímu otci opět 2 týdny.
Týdenní mzda příslušející po tuto dobu je vypočítána u zaměstnanců na základě skutečné hodinové mzdy po odečtení příspěvků na fond pracovního trhu až do horní hranice EUR 383 týdně. U osob samostatně výdělečně činných se vypočítává výše týdenní mzdy na základě skutečného příjmu ze samostatné činnosti až do výše uvedené hranice. Tyto dávky jsou financovány z daní a zároveň samy podléhají úplnému zdanění.
Při adopci cizího dítěte přísluší kromě toho jednorázová částka ve výši EUR 4.708.
b1), resp. b2)
Vedle těchto, ve srovnání s jinými členskými státy po dlouhou dobu poskytovanými dávkami v mateřství nejsou v Dánsku předpokládány žádné další peněžité dávky, kterými by byla hrazena péče o malé děti.
c) Přídavky na děti
Od prvního dítěte přísluší až do 18. roku života dítěte přídavky na děti, pokud má dítě své bydliště v Dánsku nebo pokud je minimálně jeden rodič podle zákona o srážkové dani poplatníkem v Dánsku. Výše přídavků na děti za každé dítě závisí na příslušném věku: věk 0 až 3 roky - EUR 393 na čtvrtletí (= EUR 131 měsíčně), 3 až 7 let - EUR 356 na čtvrtletí (= EUR 119 měsíčně) a od 7 let - EUR 282 na čtvrtletí (= EUR 94 měsíčně). Samoživitelé, kteří musí svůj status samoživitele jedenkrát ročně prokázat, obdrží vyšší základní částku (EUR 124 na čtvrtletí) a přídavek ve výši EUR 126 na čtvrtletí. V případě porodu více dětí je poskytnuto ještě porodné ve výši EUR 204 na čtvrtletí (= EUR 68 měsíčně) do 7 let života dítěte.
Částeční a úplní sirotci obdrží ještě doplňkovou zvláštní pomoc.
Tyto dávky jsou rovněž plně hrazeny z daní, ale samy nepodléhají zdanění.

5. Finsko
a) Mateřské dávky
Ve Finsku mají všichni obyvatelé nárok na ušlý zisk vzhledem k mateřství, resp. otcovství. Rodiče, kteří nejsou výdělečně činní, mají nárok na základní dávky. Pro nárok na mateřské, resp. otcovské dávky, jakož i rodičovské dávky musí mít žadatelé minimálně 180 dní bezprostředně před termínem porodu své bydliště ve Finsku. Mateřské dávky se vyplácejí po dobu 105 po sobě následujících kalendářních dnů (přičemž se nezapočítávají neděle), 30 až 50 dnů z toho před vypočítaným termínem porodu. Otcovské dávky přísluší maximálně po dobu 18 dnů.
Jako další mateřská dávka je ve Finsku vyplácen mateřský přídavek, který přísluší ženám od 154. dne těhotenství, pokud mají své trvalé bydliště ve Finsku nebo pokud se podrobily lékařské prohlídce. Kromě toho mají matky možnost volby mezi mateřským balíčkem s produkty pro péči o děti a peněžitou dávkou ve výši EUR 128. Tato dávka je schválena pro každého novorozence.
V návaznosti na mateřské a otcovské dávky náleží za každých dalších 158 za sebou následujících dní buď matce, nebo otci rodičovské dávky, přičemž se toto období při porodu více dětí prodlužuje za druhé a každé další dítě vždy o 60 dní.
Mateřské, otcovské a rodičovské dávky přísluší minimálně ve výši EUR 10 za den. Výše denních částek se zásadně řídí (stejně jako u nemocenských dávek) podle ročních příjmů: u ročních příjmů od EUR 908 do EUR 23.640 náleží 70 % z 1/300 příjmů; u ročních příjmů od EUR 23.640 do EUR 36.371 náleží EUR 55 za den plus 40 % z 1/300 příjmů nad částku EUR 36.640; u ročních příjmů nad EUR 36.371 náleží EUR 72 za den plus 25 % z 1/300 příjmů nad EUR 36.371. Tyto dávky jsou financovány příspěvky, které platí jak zaměstnanci, tak také zaměstnavatelé, a zčásti také státní účastí. Na základě tarifních smluv může dojít také k povinnosti zaměstnavatele dále vyplácet mzdu.
Výše uvedené dávky jsou plně zdanitelné a nepodléhají daňovým úlevám.
b2) Dávky po dobu péče o dítě bez ohledu na dobu pojištění
Pro pozdější péči o dítě jsou ve Finsku podle volby formy péče předpokládány různé přídavky: Pro rodiny, které se starají o děti do tří let doma nebo nalezly jiné řešení namísto komunální denní péče, mají nárok na přídavek za domácí péči o děti. Dávka se skládá ze základní částky ve výši EUR 252 plus EUR 84 za sourozence mladší 3 let, resp. EUR 50 za sourozence mezi 3 a 6 lety, jakož i přídavky podle potřebnosti ve výši maximálně EUR 168 za měsíc.
Příspěvek za soukromou péči o dítě dostanou rodiny, které zajišťují péči o své děti na soukromé bázi. Příspěvek je vyplácen přímo pečovateli, přičemž základní částka činí EUR 118 za měsíc a dítě. Kromě toho může být poskytnut příspěvek ve výši maximálně EUR 135 za měsíc a dítě, který je závislý na příjmu.
c) Přídavky na děti
Vedle všech těchto dávek přísluší při bydlišti a pobytu dítěte ve Finsku nezávisle na dosaženém příjmu až do 17. roku života dítěte přídavky na děti, přičemž jsou vždy podle počtu dětí, ale nezávisle na jejich věku náležejí měsíční částky od EUR 90 do EUR 172. Samoživitelé obdrží vedle všeobecných přídavků na děti navíc ještě částku EUR 34 na dítě. Pokud není rodičovství uznáno nebo pokud matka nebo otec neplní své vyživovací povinnosti, obdrží samoživitel výživné ve výši EUR 113 měsíčně.
Za péči o těžce postižené nebo chronicky nemocné děti až do 16. roku života dítěte je vyplácen podle zatížení rodiny různě vysoký přídavek na péči o dítě (od EUR 71 do EUR 309 měsíčně).
Přídavky na děti, mateřské přídavky, výživné a zvláštní dávky pro postižené děti nepodléhají zdanění, naproti tomu příspěvek na domácí péči a dílčí příspěvek na péči podléhají zdanění. Příspěvek na soukromou péči o dítě nepodléhá zdanění u rodiny, pečovatel jej musí přirozeně zdanit jako příjem.
d) Další peněžité a věcné dávky
Při prokázání potřebnosti má rodina s nízkým příjmem rovněž možnost pobírat nezdanitelný příspěvek na bydlení.
e) Daňové zohlednění zatížení rodiny
Nejsou předpokládány žádné daňové úlevy, výše uvedené rodinné dávky ale nepodléhají povinnosti sociálních odvodů a jsou zásadně financovány z daní.

6. Francie
a) Mateřské dávky
Ve Francii je založen nárok na peněžité a věcné dávky z pojistného případu mateřství na pojistném principu, tzn. že pouze pojištěné (resp. spolupojištěné) ženy mají nárok na následující peněžité dávky, a sice pouze tehdy, jestliže uplynula pojistná doba minimálně deseti měsíců před předpokládaným dnem porodu.
V případě přerušení výdělečné činnosti mají ženy zásadně 6 týdnů před a 10 týdnů po porodu nárok na týdenní mzdu. V případě komplikovaného těhotenství, na třetí dítě v rodině, resp. při porodu více dětí se prodlužuje toto období na 46 týdnů. Zemře-li matka mající zásadní nárok během porodu, náleží otci po tuto dobu "mateřská dovolená". Týdenní mzda náleží ve výši čistého příjmu, ale pouze v určitých hranicích (minimálně EUR 7,36 a maximálně EUR 60 za den). Při překročení určité hranice ročního čistého příjmu (v závislosti na rodinném stavu a počtu dětí) je týdenní mzda po odečtení 10 % a 20 % zdanitelná. Tyto dávky jsou financovány jak z částek placených zaměstnanci a zaměstnavateli, tak také z daní.
b1) Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
Pokud se rodič věnuje po uplynutí doby mateřské dovolené péči o dítě, existuje pro případ, že zanechal kvůli výchově dítěte mladšího 3 let zcela nebo částečně výdělečné činnosti a že se stará minimálně o tři děti, nárok na výchovné. Při úplném zanechání výdělečné činnosti mu přísluší částka EUR 469 a při částečném zanechání podle zkrácení pracovní doby částka mezi EUR 234 a EUR 310 měsíčně.
b2) Dávky po dobu péče o dítě bez ohledu na dobu pojištění
V tomto ohledu je ve Francii předpokládána pomoc při zaměstnávání pečovatelských sil. Za prvé je to přídavek na domácí péči o dítě pro děti do tří let, přičemž se vyplácí maximální částka EUR 1.493 za čtvrtletí, pokud rodina nemá bez ohledu na její složení k dispozici čistou roční částku vyšší než EUR 33.491. Je-li rodinný příjem vyšší, činí maximální sazba EUR 995. Za děti mezi 3. a 6. Rokem života přísluší částka EUR 497 za čtvrtletí. Za druhé se poskytuje podpora pro rodiny k zaměstnání vyškolených pečovatelských sil pro děti do 6 let. Spočívá v převzetí všech sociálních odvodů z hrubého výdělku maximálně pěti minimálních hodinových mezd za dítě a den. Dále je možné nárokovat doplňkové peněžité dávky pro děti do tří let ve výši EUR 127, pro děti nad tři roky ve výši EUR 63 za čtvrtletí.
c) Přídavky na děti
Přídavky na děti v užším smyslu náleží ve Francii až od druhého dítěte, za první dítě ale náleží tzv. pomoc pro malé děti od 4. měsíce těhotenství do 3. roku života dítěte ve výši EUR 151 měsíčně. Od druhého dítěte, které se zdržuje ve Francii, mají rodiče podle počtu dětí nezávisle na rodinném příjmu nárok na přídavky na děti ve výši od EUR 195 do EUR 645 až do 20. roku života dítěte, pokud příjem dítěte nepřekračuje 55 % minimální mzdy. Přídavky k těmto základním částkám přísluší za děti starší 11 let ve výši EUR 30 a pro děti starší 16 let ve výši EUR 53. Tyto přídavky však nenáleží za první dítě v rodině s méně než třemi dětmi.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Pro osoby, které samy vychovávají minimálně jedno dítě nebo jsou těhotné, je zaručen minimální rodinný příjem. Ten činí při měsíční částce ve výši EUR 493 navíc ještě EUR 164 na dítě. Odpovídající pomoc je potom tak vysoká jako rozdíl mezi touto částkou a skutečnými příjmy příjemce dávek. Kromě toho existuje podle potřebnosti u dětí, které nejsou uznány oběma rodiči nebo jejichž otec nebo matka neplní povinnosti placení výživného, nárok na výživné ve výši EUR 74 měsíčně. Úplní sirotci obdrží měsíční výživné ve výši EUR 99. Pro příjemce uvedených rodinných dávek je kromě toho naplánován příspěvek na bydlení. Tato pomoc je stanovena s ohledem na náklady na bydlení (v rámci stanovených hranic), rodinnou situaci a zdroje příjmu. V případě nízkého příjmu jsou možné příplatky.
Jako další rodinné dávky náležejí po prověření potřebnosti: dávky na počátku školního roku pro děti ve věku od 6 až 18 let ve výši paušální částky EUR 65 a rodinné přídavky v případě potřebnosti ve výši EUR 137 pro rodiny minimálně se třemi dětmi starší 3 a mladší 21 let.
S výjimkou obou výpomocí pro zaměstnávání pečovatelů a výpomoci pro samoživitele podléhají výše uvedené rodinné dávky příspěvku k umoření sociálního dluhu ve výši 0,5 %. Tyto dávky jsou financovány z příspěvků, které platí zaměstnavatelé, a z daní.

7. Řecko
a) Mateřské dávky
Nárok na peněžité dávky po dobu 56 dnů před porodem a po porodu dítěte mají v Řecku pouze pojištěné (spolupojištěné) ženy, které mohou v posledních dvou letech vykázat minimálně 200 pracovních dní, po něž platily příspěvky. Uplatňuje se tedy pojistný princip a dávky jsou závislé na příspěvcích. Jako maximální částka náleží bez dalších vyživovaných rodinných příslušníků EUR 35 denně, při čtyřech vyživovaných osobách se tato částka zvyšuje na EUR 49 za den. Tato peněžitá dávka je financována platbami příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů; pokud byl začátek pojištění po 01.01.1993, jsou příspěvky až do určité výše hrazeny i státem.
b2) Dávky po dobu péče o dítě bez ohledu na dobu pojištění
V tomto ohledu jsou v Řecku další dávky plánovány zásadně pouze pro pracující matky, které jsou vdány za vojáka nebo vězně; rovněž také pro řecké emigranty, kteří se vrátili do Řecka. Jinak jsou přídavky plánovány až pro velké rodiny (od 3 dětí výše), a to ve výši od EUR 1,52 (při třech dětech) do EUR 3,03 (při pěti dětech) měsíčně.
c) Přídavky na děti
V Řecku existuje, pokud jsou splněny předpoklady nároku v podobě 50 pojistných dnů během předchozího roku, od prvního dítě nárok na přídavky na děti ve výši od EUR 6,06 měsíčně u prvního dítěte do EUR 50 měsíčně u čtvrtého dítěte nezávisle na příjmu a věku dítěte. Za každé další dítě pak náleží další částka ve výši EUR 8,34 měsíčně. Přídavky na děti náležejí zásadně do dovršení 18. roku života dítěte, v případě studia se období nároku prodlužuje až do 22. roku života dítěte. Pokud je před dovršením 18. roku života dítěte zjištěno postižení, neexistuje pro pobírání přídavků na děti věková hranice, kromě toho náleží přídavek ve výši EUR 3,79 měsíčně. Přídavky na děti se zvyšují dále o částku EUR 3,79 za každé dítě, pokud rodič ovdoví (nezávisle na pohlaví), je vojákem nebo invalidou, pokud jeho pozůstalostní důchod nepřevyšuje určitou částku.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Nejsou vzhledem k zatížení rodiny v Řecku předpokládány.
e) Daňové zohlednění zatížení rodiny
Všechny uvedené rodinné dávky podléhají při ročním příjmu vyšším než EUR 4.851 zásadně plně zdanění. Podle počtu dětí je ale možné dosáhnout daňových úlev ve výši od EUR 91 (při jednom dítěti) do EUR 1.061 (při pěti dětech). Váleční invalidé, válečné oběti a jejich rodinní příslušníci, jakož i zrakově postižení a postižení obrnou jsou osvobozeni od této daňové povinnosti. Sociální odvody se neplatí. Řecké rodinné dávky jsou financovány příspěvky placenými zaměstnanci a zaměstnavateli; pouze v případě nutnosti je deficit kryt státními dotacemi.

8. Velká Británie
a) Mateřské dávky
Dávky poskytované ve Velké Británii v případě mateřství náležejí jako dávky nahrazující výdělek všem zaměstnankyním s cílem umožnit těhotným zaměstnankyním v zájmu jejich zdraví a zdraví jejich dítěte přerušení práce z důvodu porodu.
Aby dotyčná zaměstnankyně získala nárok na zákonné mateřské dávky, musí být na konci 15. týdne před týdnem předpokládaného porodu zaměstnána u svého zaměstnavatele bez přerušení s průměrným příjmem minimálně EUR 106 týdně. Tyto dávky v mateřství jsou zaměstnavatelem placeny po dobu osmnáctiměsíční mateřské dovolené a chápou se jako minimální dávka. Zaměstnavatel může dobrovolně poskytnout i vyšší dávky a obdrží až 92 % vyplaceného mateřského příspěvku jako úhradu od státu. Malé podniky mohou obdržet plnou úhradu plus 5 %. Tato národní zdravotní služba je placena převážně z daní a z malé části z příspěvků zaměstnavatelů a zaměstnanců. Příspěvky zaměstnavatelů a zaměstnanců ale zcela odpadají, pokud nejsou překročeny určité hranice příjmů. V případě členství v uznaném podnikovém systému důchodového zabezpečení je splatná příspěvková sazba snížena.
Zákonné mateřské příspěvky náležejí v prvních šesti týdnech ochranné lhůty ve výši 90 % dosud pobíraného příjmu, pro zbývajících 12 týdnů je stanovena pevná částka EUR 95 týdně. Tyto zákonné mateřské příspěvky podléhají plně zdanění a musí z nich být zaplaceny sociální odvody.
Zaměstnankyně, které nesplňují podmínky pro nárok na zákonný mateřský příspěvek, pobírají příspěvkové mateřské dávky, pokud jsou zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné a pokud v období 66 týdnů před týdnem předpokládaného porodu platily minimálně pod dobu 26 týdnů příspěvky. V případě příjmu ve výši minimálně EUR 48 náleží ve výši 90 % tohoto příjmu. Pokud by byl dosavadní výdělek nižší než EUR 48, náleží týdenní částka ve výši EUR 95. Příspěvkové mateřské dávky nepodléhají zdanění.
Na osmnáctiměsíční mateřskou dovolenou může navázat dodatečná mateřská dovolená, pokud byla zaměstnankyně zaměstnána minimálně dva roky u téhož zaměstnavatele.
Osoby, které požívají dávky v případě potřebnosti, obdrží od sociálního fondu za každé očekávané dítě (těhotenství nebo adopce) mateřský přídavek ve výši EUR 160.
b1)* Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
Pro další péči o malé dítě nejsou ve Velké Británii zásadně předpokládány žádné další peněžité dávky. Jen rodiny s nízkými příjmy mohou obdržet v případě potřebnosti a při výkonu výdělečné činnosti vedle péče o dítě (v rozsahu zaměstnání na částečný pracovní úvazek) dávky nezávislé na příspěvcích, které zahrnují podporu týkající se výdajů na péči o dítě.
c) Přídavky na děti
Již od prvního dítěte náležejí přídavky na děti nezávislé na příjmu, pokud se jak žadatel, tak také dítě zdržují v tuzemsku. Přistěhovalci mají nárok na přídavky na děti pouze tehdy, pokud jejich právo pobytu nepodléhá žádným podmínkám a omezením. Dále musí dítě žít v domácnosti žadatele, který musí zajišťovat výživu dítěte. Přídavky na děti náležejí zásadně do dovršení 16. roku života dítěte, při dalším základním vzdělávání dítěte se období nároku prodlužuje až do 19. roku života dítěte. Výše měsíčně pobíraných dávek je závislá na počtu dětí: Za nejstarší dítě s nárokem na dávku přísluší páru - nezávisle na věku příslušného dítěte - částka ve výši EUR 1000, za každé další dítě ve výši EUR 67.
Všechny uvedené rodinné dávky (s výjimkou zákonného mateřského přídavku) nepodléhají ani zdanění, ani odvodu sociálních dávek; jsou plně hrazeny státem.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Osoby, které přijmou polovičního nebo úplného sirotka nebo dítě, jehož rodiče jsou neznámy nebo dlouhodobě ve výkonu trestu, obdrží podle doby pobytu týdenní pečovatelský příspěvek ve výši EUR 16 až EUR 18.

9. Irsko
a) Mateřské dávky
V Irsku obdrží všechny pojištěné zaměstnankyně a samostatně výdělečně činné ženy týdenní mzdu. Zaměstnankyně musí pro tento nárok splnit jeden z obou následujících předpokladů: Buď musí v posledních dvanácti měsících před prvním dnem mateřské dovolené platit minimálně 39 týdnů příspěvky, nebo musí od počátku výdělečné činnosti uplynout 39 týdnů placení příspěvků a v účetním roce před rokem mateřské dovolené dalších 39 týdnů placení příspěvků.
Samostatně výdělečně činné ženy musí vykázat buď v posledním, nebo předposledním úplném účetním roce před rokem, v něž bude vznesen nárok na dávky, 52 týdnů, po něž platily příspěvky.
Týdenní mzda je vyplácena po dobu 18 týdnů nezávisle na tom, zda bude oprávněná zaměstnankyně po skončení své mateřské dovolené dále pracovat či nikoliv. Pro maximální nárok 18 týdnů je však nutné vyčerpat minimálně 4 a maximálně 14 týdnů mateřské dovolené před porodem a minimálně 4 týdny po porodu. Pokud jsou před porodem vyčerpány méně než 4 týdny, znamená to odpovídající zkrácení období nároku. Pokud se termín porodu posune vzad tak, že již nejsou k dispozici čtyři týdny, může být nárok o tuto dobu prodloužen.
Týdenní mzda náleží zásadně ve výši 70 % průměrného týdenního výdělku za předmětné účetní období, minimální hranice ve výši EUR 110 a maximální hranice ve výši EUR 207 týdně však nesmějí být překročeny. Tato částka bude však úředně porovnána s dávkou, která by jinak příslušela v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Zaměstnankyně automaticky obdrží vyšší částku než týdenní mzdu. Týdenní mzda nepodléhá zdanění. Je financována příspěvky zaměstnanců a - pokud je to nutné - dotuje ji platbami i stát.
b1)* Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
Podobně jako ve Velké Británii je v návaznosti na osmnáctitýdenní pobírání týdenní mzdy plánována poté pouze finanční podpora rodin týkající se péče o děti, pokud je dále vykonávána výdělečná činnost. Jen rodiny nebo samoživitelé s nízkými příjmy mají nárok na rodinné přídavky k příjmu, týdenní peněžitou dávku, pokud jsou splněny následující podmínky: Pracovní doba musí činit minimálně 19 hodin týdně, přičemž se ale započítává pracovní doba partnera, musí se pečovat o dítě mladší 18 let, v případě denního studia o dítě mladší 22 let, a týdenní průměrný příjem nesmí překročit částku stanovenou pro rodinu dané velikosti. Výše rodinného přídavku se vypočítává na základě procentní sazby ve výši 60 % rozdílu mezi příjmem rodiny po odečtení částek pojištění a daně z příjmu a nezdanitelnou částkou předpokládanou pro rodinu dané velikosti. Tato týdenní peněžitá dávka má zabránit tomu, aby pro dotčené osoby nebyl výhodnější status nezaměstnaného než zaměstnance.
c) Přídavky na děti
Za každé dítě existuje ale také nárok na přídavky na děti nezávislé na výše příjmu. Nárok má vždy matka nebo nevlastní matka, výplata otci nebo nevlastnímu otci je možná pouze tehdy, pokud dítě žije v jeho domácnosti a je jím vyživováno. Přídavky na děti náležejí v Irsku až do dovršení 16. roku života dítěte, v případě studia, resp. postižení do dovršení 19. roku života dítěte. Nezávisle na věku existuje nárok na měsíční částku ve výši EUR 44 za první a druhé dítě a ve výši EUR 58 za třetí dítě. V Irsku se za trojčata a čtyřčata vyplácí vždy dvojnásobné přídavky na děti, za dvojčata 1,5-násobek přídavku na děti náležejícího za první dítě. U porodu více dětí se rovněž vyplácí porodné ve výši EUR 635, přičemž vždy při dosažení 4. a 12. roku života dítěte je splatná dodatečná platba ve výši EUR 635.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Pomoc pro samoživitele přísluší maximálně ve výši EUR 93 týdně, a to podle potřebnosti, přičemž za každé dítě náleží příplatek ve výši EUR 19 týdně.
Za postižené děti ve věku od 2 do 16 let, které žijí doma, náleží nárok na příspěvek na domácí péči ve výši EUR 141 měsíčně.
Výše uvedené rodinné dávky nepodléhají zdanění ani sociálním odvodům. Nejsou financovány z příspěvků, nýbrž z daní.
10. Itálie
a) Mateřské příspěvky
V Itálii mají pojištěné zaměstnankyně při ztrátě příjmu bez dalších podmínek nárok na pomoc v mateřství po dobu 2 měsíců před a 3 měsíce po porodu (kryje se s obdobím povinných ochranných lhůt pro matky). Dávka činí 80 % dříve pobíraného hrubého výdělku a je vyplácena zaměstnavatelem za Národní institut sociálního zabezpečení. Provedené platby mohou být ale odečteny ze splatných příspěvků zaměstnavatele.
b1) Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
V návaznosti na pobírání pomoci v mateřství mají výdělečně činné ženy se statutem zaměstnankyň nárok na fakultativní placenou dovolenou na výchovu, která činí pro každého rodiče 6 měsíců, pokud nebude celkem překročena délka 10 měsíců za každé dítě. U samoživitelů je možné prodloužení osobní kvóty až na desetiměsíční hranici. Jako podpora domácí péče otcem je ale ještě předpokládána následující zvláštní úprava: Pokud se otec rozhodne, že se bude o dítě plně starat a po dobu minimálně tří po sobě následujících měsíců se zřekne výdělečné činnosti, prodlužuje se jeho celkový nárok na uvolnění, který mu náleží, na sedm měsíců. Během dovolené na výchovu náleží denní dávka ve výši 30 % předtím pobíraného hrubého výdělku. Tato dávka je poskytována pouze v rozsahu 6 měsíců během prvních tří let života dítěte nezávisle na příjmové situaci oprávněného. Podle tohoto okamžiku je její poskytování závislé na tom, zda individuální příjem oprávněného nepřekračuje dvaapůlnásobek minimálního důchodu ve všeobecném důchodovém zabezpečení; tato hodnota se pohybuje okolo EUR 12.100,-.
c) Přídavky na děti
Pokud roční příjem nepřekročí zákonem stanovenou částku, existuje od prvního dítěte nárok na přídavky na děti až do dovršení 18. roku života dítěte. V případě těžkého postižení neexistuje věková hranice. Měsíční částky se řídí podle počtu dětí (věk dítěte ale zůstává nezohledněn) a ročního příjmu a pohybuje se mezi EUR 39 a EUR 250. Od ročního příjmu rodiny ve výši EUR 41.063 odpadají přídavky na děti zcela. Pokud je jeden člen rodiny postižen, zvyšuje se hranice ročního příjmu ročně o EUR 7.230. Samoživitelé obdrží přídavky k těmto rodinným dávkám.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Ostatní peněžité a věcné dávky k vyrovnání zatížení rodiny nejsou v Itálii poskytovány.
e) Daňové zohlednění zatížení rodiny
Výše uvedené dávky zásadně plně podléhají zdanění, existuje však daňové osvobození pro tu část příjmů, která odpovídá příspěvkům sociálního pojištění. Skutečné zdanění dále závisí na ročním příjmu jednotlivé osoby nebo rodiny. Zdanění nepodléhají pouze přídavky na děti. Tyto rodinné dávky jsou financovány příspěvky, které platí zaměstnavatelé a zaměstnanci, zčásti však také stát.

11. Lucembursko
a) Mateřské dávky
Pojištěné ženy mají v Lucembursku v případě mateřství a s tím spojeného výpadku příjmů nárok na týdenní mzdu po dobu 8 týdnů před předpokládaným datem porodu a 8 týdnů po porodu, pokud v roce před porodem mohou vykázat minimální pojistnou dobu 6 měsíců. Kojícím matkám, jakož i v případě předčasného porodu nebo porodu více dětí náležejí další čtyři týdny. Týdenní mzda náleží v plné výši příjmu, kterou by pojištěná pobírala v době mateřské dovolené. Pokud neexistuje nárok na týdenní mzdu, poskytuje se při trvalém pobytu na státním území mateřský příspěvek po dobu 16 týdnů. Ten náleží ve výši pevné částky EUR 223 týdně.
Výše uvedené peněžité dávky v mateřství podléhají zdanění a odvodu sociálních dávek a jsou v plné výši hrazeny státem.
Jako další rodinné dávky pro ženy, které se se svým dítětem podrobily lékařskému vyšetření a které mají své bydliště v Lucembursku, přísluší porodné v celkové výši EUR 1.501 (za dítě).
b1) Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
Každá osoba, která se vzdá výdělečné činnosti, aby se mohla věnovat péči o dítě mladší 5 let, má nárok na šestiměsíční rodičovskou dovolenou, během níž náleží měsíční odškodnění ve výši EUR 1.533.
b2) Dávky po dobu péče o dítě bez ohledu na dobu pojištění
Rodič, který vychovává dítě mladší 2 let a buď nemá pravidelný příjem, nebo jeho příjem společně s příjmem partnera nepřesahuje určitou hranici, má nárok na výchovné ve výši EUR 418 měsíčně. Při výchově dítěte přísluší měsíční příjem EUR 3.573; tato hranice se zvyšuje při dvou dětech na EUR 4.764 a při třech dětech na EUR 5.956. V případě zaměstnání na částečný pracovní úvazek náleží poloviční výchovné.
c) Přídavky na děti
Každému dítěti, které je trvale vychováváno v Lucembursku a má zde své zákonné bydliště, náleží osobní právo na přídavky na děti. Tyto příspěvky náležejí zásadně až do dovršení 18. roku života; nárok se při studiu, resp. profesním vzdělávání prodlužuje až do 27. roku života. Při těžkém postižení tyto věkové hranice neplatí. Výše měsíčně vyplácené částky je nezávislá na příjmu, ale závislá na počtu dětí: při jednom dítěti náleží EUR 136, při dvou dětech EUR 333, při třech dětech EUR 621 a za každé další dítě pak EUR 288. Za každé dítě mladší 18 let, jehož tělesné nebo duševní schopnosti jsou oproti normálnímu dítěti téhož věku trvale sníženy nebo omezeny minimálně o 50 %, náleží měsíční doplňková dávka ve výši EUR 136.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Na děti starší šesti let je v Lucembursku vyplácena dávka na začátku školního roku, která se podle počtu a věku dětí pohybuje od EUR 98 do EUR 279.
Výše uvedené rodinné dávky nepodléhají ani zdanění, ani odvodu sociálních dávek; výdaje jsou hrazeny státem.

12. Nizozemsko
a) Mateřské dávky
Zaměstnankyně v Nizozemsku mají nárok na šestnáctitýdenní mateřskou dovolenou, z níž musí být 4 až 6 týdnů čerpáno před vypočteným termínem porodu, takže 10 až 12 týdnů zbývá pro období po porodu. Při předčasném porodu se mateřská dovolená po porodu odpovídajícím způsobem prodlužuje; při opožděném porodu platí totéž (v tomto případě může být i překročena hranice 16 týdnů). Po dobu mateřské dovolené pobírají pojištěné ženy jako zaměstnankyně 100 % denní mzdy až do maximální zohledňované výše EUR 145. Samostatně výdělečně činné ženy obdrží po tuto dobu 100 % výdělku až do výše minimální mzdy.
Tyto dávky podléhají v případě mateřství plně zdanění a odvodům sociálních dávek a jsou plně financovány z příspěvků.
b1), resp. b2)
Po uplynutí období pobírání dávek v mateřství nejsou v Nizozemsku (kromě přídavků na děti - viz níže) pobírány žádné další peněžité dávky za péči o děti.
c) Přídavky na děti
Od prvního dítěte náležejí v Nizozemsku za určitých podmínek přídavky na děti, nezávislé na výši příjmu. Oprávněná osoba musí být přitom pojištěna (přičemž v Nizozemsku existuje pro všechny obyvatele zákonná pojistná povinnost; rovněž jsou pojištěni všichni, kteří v Nizozemsku pracují a platí zde daň ze mzdy), mít minimálně jedno dítě a platit na jeho výživu. Přídavky na děti přísluší normálně až do dovršení 17. roku života, pokud následuje profesní vzdělání nebo studium, prodlužuje se období nároku do 24. roku života, pokud nevznikne nárok na pomoc při studiu. Ohledně výše měsíční částky platí pro děti narozené po 01.01. 1995 nové hodnoty (staré hodnoty pro dříve narozené děti jsou zanedbávány). Za děti mladší 6 let náleží EUR 53, pro děti od 6 do 11 let EUR 64, pro starší děti EUR 76 na dítě a měsíc. Pokud nežije dítě mladší 17 let v domácnosti a pokud absolvuje školní docházku, je postižené nebo nezaměstnané, náleží dvojnásobná částka. Totéž platí pro děti ve věku 18 až 24 let, které studují a nemají nárok na pomoc při studiu.
Přídavky na děti nepodléhají ani zdanění, ani odvodům sociálních dávek a jsou financovány z daní.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Ostatní peněžité a věcné dávky nejsou v této souvislosti v Nizozemsku vypláceny.
e) Daňové zohlednění zatížení rodiny
V této souvislosti lze pouze poznamenat, že příjmy jsou v Nizozemsku zdaněny progresivně, přičemž zdanění začíná až po dosažení určité příjmové hranice.

13. Portugalsko
a) Mateřské přídavky
Zaměstnankyně v Portugalsku mají v případě mateřství nárok na 120 dní mateřské dovolené, přičemž minimálně 90 dní musí být čerpáno po porodu. Zákonná povinnost čerpat tuto mateřskou ochranu existuje v období 6 týdnů po porodu. V případě porodu více dětí kromě toho matce náleží za každé další dítě navíc 30 dní mateřské ochrany. Po tuto dobu náleží všem pojištěným ženám (existuje veřejný systém povinného pojištění), které mohou vykázat minimální pojistné období šesti měsíců s registrovaným příjmem, týdenní mzda ve výši 100 % průměrné denní mzdy, přičemž jim přísluší jako minimální částka 50 % minimální mzdy. V případě tělesného nebo psychického postižení matky, v případě smrti matky, ale také na základě společného rozhodnutí obou rodičů může "mateřskou dovolenou" čerpat otec. Po dobu, po níž by matka měla ještě nárok, má otec nárok na otcovské přídavky. V případě smrti matky mu ale náleží minimálně 14 dnů. V případě práce v noci nebo s nebezpečnými látkami se vyplácejí dávky za zvláštní rizika. Za péči o těžce postižené nebo chronicky nemocné děti náleží dále zvláštní dovolená a rodiče mají rovněž nárok na zkrácení pracovní doby o 5 hodin týdně až do dovršení prvního roku života dítěte.
Výše uvedené dávky nepodléhají ani zdanění, ani odvodům sociálních dávek. Jsou financovány globálním příspěvkem zaměstnanců a zaměstnavatelů na sociální zabezpečení, přičemž pro určité aktivity a zaměstnavatele, jakož i určité skupiny zaměstnanců jsou určeny snížené příspěvky.
b1) Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
Otec a matka mají právo čerpat dovolenou na výchovu v délce trvání 3 měsíců. Pokud bude místo toho zkrácena obvyklá pracovní doba na polovinu obvyklé pracovní doby, prodlužuje se toto období na 6 měsíců. Po uplynutí této doby může jeden rodič prodloužit dovolenou na výchovu zásadně na 2 roky, v případě více vychovávaných dětí také na tři roky (speciální dovolená na výchovu). Všechny uvedené doby dovolené na výchovu jsou ale neplacené. Jsou však zohledňovány v případě nároku na invalidní a starobní důchod.
c) Přídavky na děti
Pojištěné osoby s příjmy podléhajícími pojištění mají nárok na přídavky na děti, pokud osoba povinná vyživovat dítě nevykonává výdělečnou činnost. Přídavky na dětí náleží zásadně do 16. roku života, v případě studia, resp. profesního vzdělání až do 24. roku života. V případě těžkého postižení může dojít i k dalšímu prodloužení až o tři roky. Příslušné měsíční částky se vypočítají z rodinného příjmu, jakož i věku a pořadí dětí a pohybují se podle příjmu a počtu dětí mezi EUR 15 a EUR 117.
Za děti zaměstnanců, které ještě nedosáhly 24. roku života a které splňují určité zdravotní předpoklady, jsou vypláceny příplatky k přídavkům na děti, pokud tyto děti navštěvují zvláštní školu nebo jiné zvláštní výchovné zařízení. Kromě toho pobírají tyto děti od dovršení 24. roku života doživotní důchod ve výši EUR 125 měsíčně. Postiženým dětem náleží dále opatrovné ve výši EUR 62 měsíčně.
Výše uvedené portugalské rodinné dávky nepodléhají ani zdanění, ani odvodům sociálních dávek a jsou rovněž financovány z globálního příspěvku na sociální zabezpečení, placeného zaměstnavateli a zaměstnanci.

14. Švédsko
a) Mateřské dávky
Pojištění rodičů ve Švédsku je povinný systém s univerzálním krytím. Všechny zaměstnankyně a samostatně výdělečně činné ženy mají nárok na těhotenské dávky, pokud v poslední fázi těhotenství nejsou schopny vykonávat své obvyklé úkoly. Jsou poskytovány na dobu maximálně 50 dní během posledních 60 dní před vypočteným termínem porodu. Výše peněžité dávky odpovídá nemocenským dávkám, náleží tedy 80 % příjmu, který je spojen s nárokem na nemocenské dávky. V souvislosti s porodem má otec nezávisle na jiné době nárok na deset "otcovských dnů" uvolnění, po něž mu náleží dočasné rodičovské dávky (k tomu viz dále).
b1) Dávky poskytované v době zastavení výdělečné činnosti z důvodu péče o dítě
Všechny ženy v zaměstnaneckém postavení a samostatně výdělečně činné ženy mají nárok na 450 dnů rodičovského přídavku, jestliže byl příslušný rodič před podáním žádosti nejméně 180 dnů bez přerušení pojištěn. Rodiče si rozdělí pobírání rodičovského příspěvku, jeden rodič však může druhému přenechat svou část, přičemž 30 dnů je určeno výhradně pro otce, resp. matku a nelze je převést. Samoživitelé mají nárok na plných 450 dnů a kromě toho je pro ně zaručena měsíční částka ve výši EUR 137, kterou obdrží buď od druhého rodiče, nebo jako průběžnou pomoc k výživnému od státu.
Rodičovský přídavek může být vyčerpán do 8. roku života dítěte nebo do konce jeho prvního roku školní docházky. Rodiče si přitom mohou zvolit, zda chtějí rodičovský přídavek čerpat ze 100, 75, 50 nebo 25 procent. Rodičovský přídavek náleží v prvních 360 dnech ve výši příslušné peněžité dávky v nemoci se zaručenou částkou EUR 7,02 za den. Aby bylo možné v prvních 180 dnech nároku pobírat skutečně vyšší než zaručenou částku, musí být ale jako další předpoklad splněna průběžná pojistná doba v délce 240 dnů před porodem. Po zbývajících 90 dnů náleží zaručená částka.
c) Přídavky na děti
Pokud dítě nebo rodič pobývá minimálně 6 měsíců ve Švédsku, náleží do 16. roku života dítěte přídavky na děti. Děti starší 16 let, které dále navštěvují školu, pobírají srovnatelnou výpomoc. Nezávisle na příjmu rodiny nebo života dítěte náleží částka EUR 99 za měsíc a dítě, velké rodiny (od tří dětí výše) pobírají další přídavky.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Pro případ nemoci dítěte, při níž musí jeden z rodičů čerpat dovolenou, aby se staral o dítě, přísluší nárok na dočasný rodičovský přídavek, který může být čerpán po dobu maximálně 60 dnů v roce, dokud dítě nedovršilo 12. rok svého života.
Dále je nutno ve Švédsku zmínit příspěvek na bydlení, který je poskytován v případě potřebnosti a jehož výše se řídí příjmem, složením domácnosti, náklady na bydlení a obytnou plochou.
Pokud je ve Švédsku adoptováno zahraniční dítě, je poskytována vlastní výpomoc ve výši E 2.806.
e) Daňové zohlednění zatížení rodiny
Výše uvedené peněžité dávky v mateřství plně podléhají zdanění, neexistují žádné daňové úlevy, není však nutné odvádět sociální dávky. Tyto peněžité dávky jsou financovány z příspěvků, placených zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými. Výše uvedené rodinné dávky nepodléhají zdanění a není nutné z nich odvádět sociální dávky. Jsou plně hrazeny státem.

15. Španělsko
a) Mateřské dávky
Ve Španělsku náleží peněžité dávky v mateřství podle pojistného principu, na jehož základě se výše dávek řídí podle zaplacených příspěvků. Pro vznik nároku na mateřský příspěvek musí žena být pojištěncem pojišťovny jako zaměstnankyně, platící příspěvky, nebo mít podobný status. Dále musí být zaplaceny příspěvky minimálně za 180 dní v 5 letech bezprostředně před porodem. Pro začátek dobrovolné nebo zákonné mateřské dovolené musí žena předložit lékařské dobrozdání o předpokládaném termínu porodu, pro výpočet dovolené po porodu je nutné doložit osvědčení o porodu. Maximálně po dobu 16 týdnů okolo porodu náleží ženě při splnění uvedených podmínek mateřský příspěvek ve výši 100 % denního příjmu podléhajícího placení příspěvků během měsíce před ukončením práce. Při porodu více dětí následují po dobu šesti týdnů zvláštní platby. Pokud jsou oba rodiče zaměstnáni, může být 10 týdnů mateřské dovolené a mateřského příspěvku, které zásadně náležejí matce, čerpáno i otcem. Pokud matka při porodu zemře, má otec nárok na veškerou zákonnou dovolenou po porodu. Ženy, které nemohou během těhotenství vykonávat svou obvyklou činnost, obdrží od počátku rizika vlastní dávky v případě rizikového těhotenství ve výši 75 % příspěvkového základu.
b1), resp. b2)
Další zvláštní dávky na péči o děti nejsou vypláceny.
c) Přídavky na děti
Od prvního dítěte se také ve Španělsku poskytují přídavky na děti. Pro nepostižené děti mladší 18 let pak ale existuje nárok na přídavky na děti pouze tehdy, jestliže roční příjem rodiny nepřekročí EUR 7.375, přičemž se tato částka od druhého dítěte zvyšuje o 15 % na každé vyživované dítě. Na děti, které jsou ze 65 % postiženy, neexistuje žádná příjmová hranice. Měsíčně vyplácené částky se řídí věkem a stupněm postižení a pohybují se mezi EUR 24 za nepostižené děti mladší 18 let a EUR 352 za děti starší 18 let se stupněm postižení minimálně 75 %.
d) Ostatní peněžité a věcné dávky
Jako další rodinná dávka je v Portugalsku od třetího dítěte poskytováno porodné ve výši EUR 451, v případě porodu více dětí náležejí dávky od EUR 1.699 za dvojčata do EUR 5.098 za čtyřčata a všechny následující děti z jednoho porodu.
e) Daňové zohlednění zatížení rodiny
Všechny výše uvedené dávky podléhají zásadně plně zdanění, v závislosti na příjmu a rodinné situaci však jsou ročně stanovovány pevné hranice, do nichž platí daňové úlevy. Mateřské dávky podléhají odvodům sociálních dávek a jsou zásadně financovány globálním příspěvkem na sociální zabezpečení, placeným zaměstnavateli a zaměstnanci, přičemž ze státního rozpočtu jsou pravidelně poskytovány progresivně stoupající státní dotace a další dotace na základě zvláštních podmínek nebo ekonomické situace. Z dalších uvedených rodinných dávek se neodvádějí sociální dávky, jsou plně hrazeny z daní.
Ve Vídni dne 13. září 2001
br>
Dr. Ulrich Runggaldier
© 2001 - Kancelář senátora Bartoše